ก้าวต่อไปเราไ ม่ทิ้งกัน สานต่อแจก 5,000 บาท

ก้าวต่อไปเราไ ม่ทิ้งกัน สานต่อแจก 5,000 บาท

วันที่ 25 พ.ค. นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจัดทำโครงการก้าวต่อไปเราไ ม่ทิ้งกันสู้ภั ยโ ควิ ด เพื่อดูแลเยี ยวย าประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการแพ ร่ระบา ดของโร คโ ควิ ด ซึ่งเป็นการสานต่อโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้ว ทั้งการเยีย วย าผู้ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกร การดูแลแรงงานในระบบประกันสังคม

โดยหลังจากนี้จะเดินหน้าสู่การฟื้นฟู ด้วยการจัดตั้งทีมเราไ ม่ทิ้งกัน เพื่อติดตาม สำรวจและรับทราบความเดือ ดร้อ น พร้อมเร่ งเ ยียวย าฟื้นฟู คืนอาชีพ คืนรายได้ให้กับประชาชน รวมถึงออกมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจและสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็ งแกร่ ง

คลังมีข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการเยี ยวย า ทำให้สามารถนำข้อมูลมาประมวลผล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะส่งทีมเราไ ม่ทิ้งกันลงพื้นที่สำรวจ ประเมินสภาพความเป็นอยู่ เพื่อทราบความเดื อดร้อ นและความต้องการพื้นฐานของผู้ได้รับการเยีย วย าทั่วประเทศอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้จัดให้มีคลินิกคลังส มอง หมอคลัง เราไ ม่ทิ้งกัน ซึ่งต่อยอดมาจากการรับเรื่องร้องทุ กข์เงินเ ยียวย า ตามสาขาของธนาคารรัฐทั่วประเทศ โดยจะให้บริการรับปรึกษาเรื่องราวร้อ งทุก ข์ต่างๆ ทั้งด้านอาชีพ บริการทางการเงิน ปัญหาห นี้นอกระบบ เป็นต้น และเมื่อได้รับทราบเรื่องราวร้องทุ กข์แล้วจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามเรื่องเพื่อแจ้งผลให้กับประชาชนผู้ร้องทุ กข์ต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ร่วมกับภาคีเครื อข่ ายจัดอบรมอาชีพ ด้วยการเสริมสร้างทักษะอาชีพใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่จะเปลี่ยนไปหลังสถานการณ์โ ควิ ด สิ้นสุดลง ซึ่งได้มอบหมายให้ธนาคารรัฐออกผลิตภัณฑ์สินเชื่ อต่างๆ ดูแลลู กค้าอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งกลุ่มลู กค้าบุคคล และภาคธุรกิจ พร้อมสร้างตลาดใหม่ ปรับปรุงตลาดเก่าให้ได้มาตรฐาน และยังมีนโยบายจัดกิจกร รมสัญจรตามภูมิภาค เพื่อพบปะ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้ได้รับการเยีย วย ากระตุ้ นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจจากชนบทสู่เมือง จากฐานรากสู่ระดับประเทศ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า เตรียมออกสินเชื่ อช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกร หลังจากที่สถานการณ์การแพ ร่ระบ าดเริ่มคลี่คลายแล้ว ได้แ ก่

1 สินเ ชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท วงเงินกู้รายละไ ม่เกิน 5 หมื่นบาท

2 สินเ ชื่อนิวเจนฮักบ้านเกิด วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท 

3 สินเ ชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ เพื่อเป็นเงินทุนในการทำการเกษตรระยะสั้น ปีการผลิต 2563/64 วงเงินรวม 1 แสนล้านบาท วงเงินกู้รายละไ ม่เกิน 5 หมื่นบาท โดยทั้ง 3 โครงการอัตราดอกเบี้ ยผ่อนปรน ซึ่งธ.ก.ส.จะเร่งนำเสนอโครงการ เพื่อให้คณะกรร มการธนาคารพิจารณาเห็นชอบโดยเร็วต่อไป

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ได้กำหนดแนวทางเยี ยวย า ฟื้นฟู ส่งเสริมอาชีพ คืนความสุข สร้างภูมิคุ้มกัน ผ่าน 4 กระบวนการ คือ มาตรการเสริมสภาพคล่องต่อเนื่องหลังจากการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเ บี้ย 6 เดือนสิ้นสุด ด้วยการพักชำระห นี้ต่ออีก 2 ปี โดยให้เลือกชำระดอกเ บี้ย 50-100% ได้ตามความสามารถและยังคืนดอกเบี้ ยให้อีก 20% รวมถึงการปล่อยสินเชื่ อดอกเ บี้ยต่ำ ระยะเวลาผ่อนนาน จำนวน 4 ประเภท วงเงินสินเชื่ อประเภทละ 1 หมื่นล้านบาท รวม 4 หมื่นล้านบาท ได้แ ก่ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สินเชื่ อก่อร่างสร้างตัวใหม่ สินเชื่ อคลายกังวล และสินเ ชื่อซอฟท์โลนเยี ยวย าผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกและท่องเที่ยว

นายกมลภพ วีระพละ รองกร รมการผู้จัดการ และรักษาการในตำแหน่งกร รมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเค ราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส. ได้จัดทำโครงการ ธอส.ปันน้ำใ จ เราไ ม่ทิ้งกัน เพื่อฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจหลังการแพ ร่ระบา ดของโ ควิ ด ผ่านโครงการบ้าน ธอส.เราไ ม่ทิ้งกัน วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ให้กู้สำหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไ ม่ทิ้งกันของรัฐบาล หรือบุคคลในครอบครัวของลู กค้า ธอส. ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยผู้กู้จะได้รับอัตราดอกเ บี้ยคงที่ 1.99% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ปีที่ 3 ดอกเบี้ ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 ดอกเบี้ ย MRR-2% ต่อปี และปีที่ 5 จนตลอดอายุสัญญา กรณีลู กค้าสวัสดิการ ดอกเ บี้ย MRR-1.00%ต่อปี กรณีรายย่ อยทั่วไป ดอกเบี้ ย MRR-0.75% ต่อปี ให้ผ่อนชำระนาน 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกร รมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 ธ.ค. นี้

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กร รมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า หลังจากดำเนินมาตรการ ลด-พัก-ขยาย-ผ่อน-เพิ่ม ซึ่งมีเอสเอ็มอีเข้าสู่มาตรการแล้ว 9.45 พันราย คิดเป็นมูลค่า 1.49 หมื่นล้านบาทแล้ว ธพว. ยังดำเนินมาตรการช่วยเหลือภายใต้แนวคิดมอบวัคซีน ความรู้คู่เงินทุน นอกจากการเติมเงินทุนดอกเบี้ ยต่ำแล้ว ธนาคารจะเติมความรู้ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถปรับตัวทางธุรกิจตอบโจทย์ผู้บริโภคยุค New Normal และดำเนินธุรกิจต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

นายผยง ศรีวณิช กรร มการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารได้ต่อยอดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้วยโครงการสินเชื่ อเราไ ม่ทิ้งกันกับธุรกิจรายย่อ ย รวมทั้งลู กค้าธุรกิจขนาดกลาง หรือเอสเอ็มอีเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ โดยเฉพาะการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ เพื่อช่วยยกระดับลู กค้าเอสเอ็มอีเข้าสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรได้ออกมาตรการระยะสั้นเกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี ผ่านหลักปฏิบัติ 4 เรื่อง ได้แก่ เลื่อน เร่ง ลด และแรงจูงใ จ เพื่อดูแลและเยีย วย าผลกระทบจากโ ค วิ ด โดยระยะต่อไปกรมฯ จะเร่งนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นในช่วงที่ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้ อเพื่อชาติจนถึงเมื่อสถานการณ์ปกติ เพื่อให้เกิดดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่นในทุกภาคส่วน โดยจัดทำระบบ แท็กซ์ ฟอร์ม โฮม ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและการคืนภาษี ไปจนถึงการจดทะเบียนต่างๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนผู้เสี ยภาษี

ที่มา ข่ า ว ส ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

10 ÷ 1 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า