ตาเทีย มฟรี โครงการดีๆ ของศิริราช ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

“300 ดว งต าเ ทียม 300 ดวงใ จ” โครงการดีๆ ของศิริราช ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

“ 300 ดว งต าเทีย ม 300 ดวงใ จ ” เป็นโครงการที่จัดขึ้นระหว่างศูนย์บริการต าเที ยม โรงพยาบาลศิริราช และมูลนิธิไลอ้อนส์แห่งประเทศไทย เพื่อมอบต าเ ทียมให้กับผู้สู ญเ สียดว งต าจำนวน 300 คน โดยไ ม่เสี ยค่าใช้จ่าย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปัจจุบันนี้มีคนไทยที่สู ญเ สียดว งต า หรือต าฝ่ ออีกหลายพันราย ที่ยังไ ม่ได้รับการบริการใส่ต าเที ยมเฉพาะบุคคล จุดประสงค์สำคัญของการรักษ าโร คทางตาคือ การทำให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้อย่างเป็นปกติ แต่ในบางครั้งก็ไ ม่สามารถทำได้ บางรายต้องผ่ าตั ดเพื่อเอาลู กต าออก หรืออาจเกิดภา วะลู กต าฝ่ อ

ซึ่งสาเห ตุที่ทำให้สู ญเสี ยดว งต ามีหลายสาเห ตุด้วยกัน เช่น อุบัติเห ตุ, การติดเชื้ อ หรือการอักเส บในลู กตา หรือมะเร็ งในลู กตา ส่งผลให้ผู้ป่ว ยมีคุณภาพชีวิตที่ไ ม่ดี และมีความรู้สึกตึงเครี ยดสูงกว่าคนทั่วไป

อาจารย์แพทย์หญิงพิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ หัวหน้าศูนย์บริการตาเทียม โรงพยาบาลศิริราช เปิดเผยว่า

“ด้วยเห ตุนี้สาขาวิชาศัล ยกร รมกระดู กเบ้ าตาและตกแต่ง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการต าเ ทียมขึ้นในโรงพยาบาลศิริราชมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อผลิตต าเที ยมที่มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงตาปกติมากที่สุด ซึ่งแม้จะไ ม่ได้ทำให้กลับมามองเห็น แต่สามารถลดผลกระทบทางด้านจิตใ จ และยังทำให้ผู้ที่สู ญเ สียดว งตาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใ จ และมีความสุข ”

อาจารย์แพทย์หญิงพิมพ์ขวัญ กล่าวต่อว่า

“ ขณะนี้ศูนย์บริการต าเทีย ม ร่วมกับ มูลนิธิไลอ้อนส์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ “300 ดว งต า 300 ดว งใ จ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สู ญเ สียดวงตาจากการผ่ าตั ดนำลู กตาออก หรือตาฝ่ อ ที่ยังไ ม่เคยใส่ตาเที ยมเฉพาะบุคคลมาก่อน และมีความต้องการใส่ตาเที ยมเฉพาะบุคคล สามารถรับบริการทำตาเทีย มเฉพาะบุคคลได้โดยไ ม่เสี ยค่าใช้จ่าย (ปกติมีค่าใช้จ่ายดวงละ 5,000 บาท) โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561”

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ ผู้สนใจต้องได้รับการตรวจประเมินที่ “หน่วยตรวจโร คจักษุ” ตึกผู้ป่ว ยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลศิริราช ในวันพุธ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ก่อนนัดส่งเข้าศูนย์บริการต าเที ยม โรงพยาบาลศิริราช และเมื่อเข้าศูนย์บริการตาเทียมแล้ว จะมีการถ่ายรูปดว งต าเพื่อเปรียบเทียบ สี ขนาด และตำแหน่งของตาดำอีกข้าง เพื่อทำให้การประดิษฐ์ตาเทียมเฉพาะบุคคลมีความแม่นยำ และสวยงามใกล้เคียงตาอีกข้างยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจต้องมีการผ่ าตั ดตกแต่งเ บ้าตาในผู้ป่ว ยบางรายก่อนสามารถพิมพ์ตาเทียมได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพท ย์

ตาเที ยมเฉพาะบุคคล แตกต่างจากตาเที ยมสำเร็จรูปที่ทำจากโรงงาน เพราะมีการพิมพ์ขนาดเบ้าตาของผู้ป่ วยด้วยแม่พิมพ์ซิลิโคน ทำให้ตัวตาเทียมเข้ากับเบ้ าตาของผู้ป่วยได้แนบสนิท หลุ ดยาก นอกจากนั้น ขั้นตอนการประดิษฐ์ตาเที ยมเฉพาะบุคคลมีความซับซ้อน ต้องใช้ความละเอียด และความเชี่ยวชาญมาก เป็นต้นว่าแม่พิมพ์ซิลิโคนจะถูกนำไปขึ้นรูปชิ้นงานที่ทำจากอะคริลิกสีขาว ส่วนของม่านตาจะใช้ด้ายเฉดสีน้ำตาลดำถักทอให้เป็นตาดำรอบฟิล์มเ อกซเรย์ที่ตั ดเป็นรูปโดนัท แล้วตกแต่งด้วยการระบายสีให้ใกล้เคียงกับสีตาอีกข้างให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งทำเส้ นเลื อดฝ อยบนต าข าวด้วยด้ายจากไหมพรมสีแดง และเคลือบอะคริลิกใสเพื่อเลียนแบบกระจ กตา ทำให้ตาเที ยมเฉพาะบุคคลมีสี ขนาด และตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับลู กตาอีกข้าง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า และเวลาที่ใช้ทำยาวนานกว่าตาเที ยมสำเร็จรูป

ในระยะแรกผู้ป่ว ยที่ใส่ตาเที ยม อาจมีขี้ตาบ้าง หรือเคือ งคั บเบ้ าต าบ้างเล็กน้อย สามารถหยอดน้ำต าเทีย มเพื่อช่วยได้ แต่ไ ม่ควรใช้ย าขี้ผึ้งหยอดเบ้ าตา เพราะจะทำให้ตาเทียมเป็นค ราบ และสู ญเสี ยความเงางาม โดยปกติจะไ ม่แนะนำให้ถอดล้างบ่อย เพื่อลดโอกาสเปลือกตาหย่อนคล้อย และเบ้ าตาหลว ม ถ้ามีอาการคั นแดง หรือมีขี้ต ามาก ควรปรึกษาจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายถาวร มิตรอุดม ผู้ได้รับการใส่ตาเที ยมเฉพาะบุคคลที่ศูนย์บริการตาเทีย มกล่าวถึงเมื่อ 20 ปีก่อนว่า ตนได้รับอุบั ติเห ตุทางรถยนต์ ทำให้กระจกรถที่แต กทิ่ มเข้าดว งต า หลังจากผ่ าตั ดสามารถมองเห็นลาง ๆ ก็ไ ม่สนใ จ จนกระทั่งกระจ กต าขึ้นเป็นฝ้าขาว และได้รับการผ่ าตั ดอีกครั้งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง สุดท้า ยก็ต าฝ่ อ จากนั้นถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลศิริราช คุณถาวรได้เข้ารับการใส่ตาเที ยมที่ศูนย์บริการตาเทีย ม เรียกได้ว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับคืนมา ไปไหนก็กล้าไป มองแทบไ ม่ออกเลยว่าตนใส่ตาป ลอม ต้องขอขอบคุณคุณหมอ และทีมงานที่เอาใ จใส่ รักษ าตนเป็นอย่างดี แค่อีก 2 เดือนเท่านั้นก็ได้ตาเที ยมแล้ว

อาจารย์แพทย์หญิงพิมพ์ขวัญย้ำว่า “สำหรับโครงการนี้อยากให้ผู้ที่ไ ม่เคยใส่ตาเที ยมเฉพาะบุคคลมาก่อน และผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทอง หรือประกันสังคมมาลงทะเบียน เนื่องจากยังไ ม่สามารถใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเหมือนสิทธิข้าราชการ นอกจากนี้ ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบกองทุน “ตาเที ยม”

ซึ่งเงินบริจาคเหล่านี้สามารถนำมาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้นได้อีก”

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการตาเทียม รพ.ศิริราช

ที่มาและภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

28 − 25 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า