เมื่อโดนตรว จ ค้นรถ ค้นตัว รู้เอ าไว้ ใช้ยามคั บขั นได้

เมื่อโดนตรว จค้นรถ ค้นตัว รู้เอ าไว้ ใช้ยามคั บขั นได้

เฟซบุ๊กของทนา ย “สงก านต์ อัจฉริ ยะทรั พย์” ได้โพสต์ข้อปฏิบัติเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำร วจเรียกค้น เราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อไ ม่ให้ต กเป็นผู้เสี ยเปรียบ หากรู้สึกว่า เกิดความไ ม่เป็นธ ร ร ม โดยระบุข้อความว่า

เคล็ ด(ไ ม่)ลั บ “รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม” ใช้ยามคั บขั นได้

ในสังคมไทยเรานั้น “เชื่ อว่ามีทั้งคนดีและคนไ ม่ดีปะปนกันไปทุกสาขาวิชาชีพ” ใช่หรือไ ม่???

ฉะนั้น ต้องรู้หลักแบบเท่าทันกันและหลักก ฏหมายไว้ป้อ งกันตัวได้ในระดับหนึ่ง

“กระผมมิได้มีเจตนาที่จะชี้โพรงให้กระรอกใดๆ แต่กระผมจะให้ความรู้กับประชาชนทางด้านก ฏหมายไว้ป้อ งกันตัวตามสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น”

ตามประมวลก ฎหมายอาญ า มาตรา 68 บัญญัติว่า

“ผู้ใดจำต้อง กระทำการใดเพื่อป้อ งกันสิทธิ์ของตน หรือ ของผู้อื่นให้พ้นภยั นต ราย ซึ่งเกิดจากการประทุ ษร้ าย อันละเมิดต่อก ฎหมาย และ เป็นภยั นตร ายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เ หตุ การกระทำนั้น เป็นการป้ องกันโดยชอบด้วยก ฎหมาย”

ตามประมวลก ฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์มาตรา 420 บัญญัติว่า

“ผู้ใดจงใจหรือประม าทเลิ นเล่ อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิ ดก ฎหมายให้เขาเสี ยห าย ถึงแ ก่ชีวิตก็ดี แ ก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์ สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเ มิดจำต้องใช้ค่ าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ อดีตโฆษกสำนักงานตำร วจแห่งชา ติ ได้เคยออกมากล่าวว่า  การบันทึกวีดีโอ ในขณะเจ้าพนักงานตำรวจปฎิบัติหน้าที่ตรวจค้นรถ สามารถทำได้ หากไ ม่ได้ขั ดข วางการปฎิบัติงานของ จนท.ตำรวจ ไ ม่ผิ ดก ฎหมายแต่อย่างใด 

1 ขอบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน

ในระหว่างการตรวจค้น เราสามารถขอบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานได้ โดยไ ม่เป็นการขั ดขว างการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพราะถือว่าเป็นการป้อ งกันสิท ธิ์ของตนได้โดยชอบด้วยก ฎหมาย

2 ก่อนการตรวจค้น

หากเราไ ม่ได้มี สิ่ ง ผิ ด ก ฎ ห ม าย ให้เราแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ให้ทราบเลยว่า  ขอบันทึกวีดิโอไว้เป็นหลักฐานขณะตรวจค้น ถ้าเรามีสิ่งของผิ ดกฎหมายก็จะได้เป็นพยานหลักฐานดำเนินคดีกับตัวของเราเอง แต่ถ้าไ ม่มีก็จะเป็นหลักฐานในการยืนยันความบริสุท ธิ์ของตน 

3 ตัวเราเองก็ต้องแสดงความบริสุท ธิ์ใ จ

เราเองหากมั่นใ จว่าไ ม่ได้มี สิ่ ง ผิ ด ก ฎ ห ม าย ก็ต้องแสดงความบริสุ ทธิ์ใ จ ด้วยการดึงกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างออกให้เจ้าพนักงานดู เปิดกระเป๋าให้ดู (แ นะนำให้ทำด้วยตนเอง ห้ ามให้เจ้าหน้าที่มาค้น)

4 ให้เจ้าหน้าที่แสดงความบริสุ ทธิ์ใ จเช่นเดียวกัน

ก่อนการตรวจค้นเราก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่แสดงความบริสุท ธิ์ใ จเช่นเดียวกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่จะทำการตรวจค้นแสดงตนโดยเปิดเผย ไ ม่ใส่หน้ากา กคุมหน้า ให้บอก ชื่อ ย ศ ตำแหน่ง , แสดงบัต รประจำตั ว , ตรว จดูมือ , ดึงเสื้อแขนยาวขึ้น, ล้ว งกระเป๋าค วักออกมาเพื่อให้เห็นว่าไ ม่มีสิ่งซุ กซ่ อนอยู่ และ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพียงคนเดียว และ ทำการบันทึกวีดิโอไปพร้อมๆกันในการตรวจค้นแต่ละจุดไปพร้อมกัน เพื่อเป็นหลักฐานทั้งสองฝ่าย

5 อย่ า อ ายให้ตะโกนดังๆ “ ช่วยด้วยๆๆ ”

ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเห ตุการณ์ผิ ดปกติในการตรวจค้น เพื่อให้คนอื่นที่ผ่านไปมามองเห็น แล้วใช้วิกฤ ตเป็นโอกาส ให้คนที่มามุงใครก็ได้ช่วยถ่ายวีดีโอไว้ขณะนั้น หรือ ร้อ งขอให้ไทยมุงช่วยโทรแจ้งนักข่าวมายังที่เกิดเ หตุ

6 หากเกิดปั ญหาขึ้น

หากเกิดปั ญหาขึ้นให้รีบติดต่อญาติ หรือ คนใกล้ชิดให้ได้เร็วที่สุดให้มาหาเรา ณ จุดเกิดเห ตุ สมมติว่าถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวตะโกนดังว่าขอให้พี่ๆไทยมุงอย่ าเพิ่งไปไหนอยู่กันเยอะๆได้โปรดอยู่เป็นเพื่อนก่อน

7 ถ้าเราถูกคว บคุ มตัว

สำคัญมากๆ ถ้าเราถูกคว บคุ มตัว แล้วของกลางมิใช่ของๆ เรา ห้า มหยิบ ห้า มจับ ห้า มแตะ เป็นอันขา ด ขอย้ำ เพราะจะทำให้มีลายนิ้วมือเราไปปรากฎอยู่บนของกลาง

9 อย่ าชี้ตามที่เจ้าหน้าที่บอก

10 ขณะถูกคว บคุ มตัว

ขณะถูกค วบคุ มตัวให้ญาติ,พี่น้อง,คนไว้วางใ จ นั่งเฝ้าจนกว่าจะนำตัวส่งศา ล และทำการร้องขอให้จนท.ติดตามผู้ซึ่งไว้วางใ จหรือ ทน ายความ เข้าฟังการสอบสวนจนกว่าจะแล้วเสร็จ

11 ถ้าเราไ ม่ผิ ดให้สวมวิ ญญ าณนักร้อง (เรียน)

ถ้าเราไ ม่ผิ ดควรเข้าร้องเรียนเพื่อร้องขอความเป็นธ ร ร มต่อสื่อมวลชน และสื่อตามโซเชียลต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นกระแสได้ไวมากกับข่าวแบบนี้

บทความดังกล่าวไ ม่ได้มีเจตนาพา ดพิ งถึงบุคคลใด หรือ องค์กรใดๆ ทั้งสิ้น นำเสนอเพื่อเป็นวิท ย าทานความรู้ และรักษาสิ ทธิที่เราทุกคนควรจะได้รับ

ขอบคุณข้ อมู ลจาก สงก านต์ อัจฉริ ยะทรั พย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

64 ÷ 8 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า