หลังฉี ดไฟเซอร์ อาการแบบไหนต้องระวั ง

อาการหลังฉี ดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แบบไหนไม่รุนแ รง-แบบไหนต้องระวั ง

ข้อมูลวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

วัคซีนไฟเซอร์ เป็นวัคซีนชนิด mRNA (mRNA Vaccines) ที่ผลิตโดยใช้สา รพันธุกร รม RNA ของไวรั สที่ก่อโ รคโควิ ด ส่วนที่สร้างโปรตี นหนามแหลมแล้วห่อหุ้มด้วยไขมัน ฉี ดเข้าไปในร่างกาย เพื่อให้เซล ล์ของเราสร้างหนามแหลมโปรตี นมากระตุ้ นการสร้างภูมิต้า นทานต่อ โควิ ดโดยมีรายละเอียดของวัคซีนและข้อดี-ข้อจำกัด ดังนี้

ชื่อวัคซีน : BNT162b2 เป็นวัคซีนชนิด mRNA

ผู้พัฒนา : บริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) จากสหรัฐอเมริกา และบริษัทไบออนเทค (BioNTech) ของเยอรมนี

ต้องฉีดกี่โดส : 2 เข็ม ระยะห่างกัน 21 วัน

าคาวัคซีนโควิด Pfizer : 19.5 ดอลลาร์สหรัฐ/โดส (ประมาณ 633 บาท/โดส)

อายุของผู้ได้รับวัคซีน : 12 ปีขึ้นไป

การเก็บรักษา : ต้องเก็บในอุณหภูมิ -90ºC ถึง -60ºC

ข้อดี

-หลังจากฉี ดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 แล้ว จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโร คโควิ ด สูงถึง 91.3% ในช่วง 7 วันถึง 6 เดือนหลังฉี ด

-ป้องกันความรุนแร งของโ รคได้ 100%

-ป้องกันการติ ดเ ชื้อมีอาการที่ 94%

-ป้องกันการติดโร ค 96.5%

-ป้องกันการเ สียชีวิต 98-100%

-สามารถป้องกันโควิ ด สายพั นธุ์อังกฤษ หรืออัลฟา ได้ถึง 89.5%

-ป้องกันโควิ ด พั นธุ์แอฟริกาใต้ หรือเบตา ได้ถึง 75%

-มีประสิทธิภาพ 88% ในการป้องกันการป่ วยแบบมีอาการจากไวรั สเดลตา หรือสายพั นธุ์อินเดีย

-เป็นวัคซีนที่สามารถผลิตได้ง่ายในโรงงาน และผลิตได้จำนวนมากอย่างรวดเร็ว

-สามารถปรับปรุงวัคซีนเพื่อรองรับสายพั นธุ์ หากมีการกลายพัน ธุ์ได้ง่าย

ข้อจำกัด

-วัคซีน mRNA สลายตัวได้ง่าย จึงต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมาก คือ -90ºC ถึง -60ºC ทำให้ขนส่งได้ยาก แต่ถ้าเก็บในอุณหภูมิที่สูงขึ้น จะมีอายุการใช้งานสั้นลงมาก

-เป็นวัคซีนที่เข้มข้น จึงต้องเจือจางด้วยน้ำเกลือ 0.9% ก่อน ซึ่งหลังเจือจางแล้ววัคซีนจะอยู่ได้ภายใน 6 ชั่ วโมง และไม่ควรให้ถูกแสงใด ๆ

-เป็นเทคโนโลยีใหม่ เพราะในอดีตยังไม่มีวัคซีนที่ผลิตด้วยกระบวนการนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในมนุษย์มาก่อน จึงต้องติดตามดูผลในระยะยาวหลายปี

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่รุนแร งจากวัคซีนโควิ ดมีโอกาสเกิดน้อยมาก ๆ และเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในการต่อสู้โควิ ด  ของวัคซีนก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะลดความเ สี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากการติดเ ชื้อ และลดความเสี่ ยงเสี ยชีวิตจากการติดโค วิ ด ไฟเซอร์ (Pfizer) วัคซีนโควิดชนิด mRNA ที่หลายคนรอมานาน พอได้ฉี ดแล้วต้องระวั งผลข้างเคียงอะไรบ้าง มาดูกัน

อาการหลังฉี ดไฟเซอร์ที่ไม่รุนแ รง พบได้ทั่วไป

สำหรับผู้ฉี ดวัคซีนอายุ 16 ปีขึ้นไป

-ปวดบริเวณที่ฉี ด พบมากกว่า 80%

-อ่อนล้า พบมากกว่า 60%

-ปว ดศีรษะ พบมากกว่า 50%

-ป วดกล้ามเ นื้อและหนาวสั่น พบมากกว่า 30%

-ปวดข้ อ พบมากกว่า 20%

-มีไข้ พบมากกว่า 10%

-บวมบริเวณที่ฉี ด พบมากกว่า 10%

-โดยอาการเหล่านี้หายเป็นปกติภายในไม่กี่วันหลังฉี ดวัคซีน

สำหรับผู้ฉี ดวัคซีนอายุ 12-15 ปี

-ปวดบริเวณที่ฉี ด พบมากกว่า 90%

-อ่อนล้า พบมากกว่า 70%

-ปว ดศีรษะ พบมากกว่า 70%

-ป วดกล้ามเนื้ อและหนาวสั่น พบมากกว่า 40%

-มีไข้ พบมากกว่า 20%

-ปวดข้อ พบมากกว่า 20%

-ค ลื่นไ ส้ อาเจี ยน พบน้อยกว่า 10%

-ผิวหนั งแดงบริเวณที่ฉี ดย า พบน้อยกว่า 10%

-ส่วนอาการอื่น ๆ ที่พบได้ไม่บ่อย (น้อยกว่า 1%) เช่น ภาวะต่อ มน้ำเหลืองโต ผื่น คัน ลมพิ ษ นอนไม่หลับ ปวดตามแขน-ขา ความรู้สึกไม่สบาย คันบริเวณที่ฉี ดย า

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว

อาการไม่สบายข้างต้นเป็นปฏิกิริย าปกติของร่างกายที่กำลังสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งบางคนอาจไม่แสดงอาการก็ได้ และไม่ใช่เรื่องผิ ดปกติแต่อย่างใด ส่วนคนที่มีอาการหลังฉี ดก็มักจะหายใน 1-2 วัน โดยในระหว่างที่มีอาการก็มีข้อปฏิบัติที่แนะนำ ดังนี้

* ประคบแขนที่ป วดบวมด้วยผ้าขนหนูชุบน้ำเย็น งดยกของหนัก

* ดื่มน้ำมาก ๆ

* หากมีไข้สามารถรับประทานย าพาราเซตามอล บรรเทาอาการปว ด ลดไข้ ได้ทุก 6 ชั่ วโมง

* หากมีอาการข้างเคียงนานเกิน 2 วัน หรือมีแนวโน้มจะรุนแ รงขึ้น ควรพบแพทย์

อาการหลังฉี ดไ ฟเซอร์ที่รุนแ รง แต่พบได้น้อยมาก

-เป็นภาวะภูมิแพ้เฉียบพลันจากการตอบสนองตัวย าของร่างกายที่ผิ ดปกติ ทำให้มีอาการหายใจลำบาก

-กล้ามเนื้ อหัวใจอักเส บ หรือเยื่ อหุ้มหัวใ จอักเ สบ ผลข้างเคียงของวัคซีนโควิ ด ชนิด mRNA ที่หลายคนกังวล คือ หลังฉี ดวัคซีนไปแล้วอาจเกิดภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจอักเ สบ (Myocarditis) หรือภาวะเยื่ อหุ้มหัวใ จอักเ สบ (Pericarditis) โดยข้อมูลจากสหรัฐอเมริกา ที่ฉี ดวัคซีนไฟเซอร์ให้ผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป พบว่า อุบั ติการณ์เกิดผลข้างเคียงนี้ค่อนข้างต่ำ เฉลี่ยประมาณ 8 ในล้านคน

ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโ รคของสหรัฐอเมริกา (CDC) พบว่า ภาวะกล้ามเนื้ อหัวใ จอักเส บหลังฉี ดวัคซีนโควิ ด  ส่วนใหญ่จะพบในเพ ศชาย อายุ 16-30 ปี และมักเป็นการฉี ดวัคซีนเข็มที่ 2 โดยจะมีอาการภายใน 14 วัน หลังฉี ดวัคซีน แต่ส่วนมากมีอาการไม่รุนแร ง เมื่อรักษาอย่างถูกต้องก็สามารถหายกลับมาเป็นปกติได้

ขณะที่เพ ศหญิงจะมีความเสี่ ยงต่ำกว่าเพ ศชายหลายเท่า เช่นเดียวกับในผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 30 ปี ความเสี่ ยงในการเกิดกล้ามเนื้ อหัวใ จอักเสบก็ต่ำมาก ๆ ไม่ถึง 1 ในล้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

46 − 41 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า