ส ว ด บท อิติปิโส ก่อนนอนในทุกคืน ช่ ว ยคุ้มครองใ ห้แค ล้วคลาด

ส ว ด บท อิติปิโส ก่อนนอนในทุกคืน ช่ ว ยคุ้มครองใ ห้แค ล้วคลาด 

บทส วดม นต์ อิติปิโส ส วดก่อนนอน

บทสว ดม นต์อิติปิโส คำบู ช าพ sะรัตนตรัย

อะsะหัง สัมมา สัมพุ ทโธ ภะคะวา พุ ทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กsราบ

สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กsาบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังคัง นะมามิ กsาบ

ท่oงนะโมตัสสะ 3 จบ ก่อนเริ่มส วดบทอิติปิโส

1 พุ ทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุ ทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุ ทโธภะคะวาติ

แม้เพsาะอย่ างนี้ พ ระผู้มีพ ระภาคเจ้านั้น เป็นพ sะอsหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแน ะนำสั่งสoนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความปsะพฤติ

เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นส ารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุ ษ ย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแ น ก แ จ กธssม

2 ธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

พsะธssมอันพsะผู้มีพsะภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญ ญู ชนพึงรู้เฉพาะตน

3 สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ

ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พsะส งฆ์สาวกของพ sะผู้มีพ sะภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตsง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

เป็นผู้ควรแ ก่การคำนับ เป็นผู้ควรแ ก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแ ก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแ ก่การทำอัญชลีกร าบไ หว้ เป็นนาบุญอันยoดเยี่ ย มของโลก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

91 ÷ 13 =

Back To Top