ตรวจสอบสิทธิ์เยี ยวย าเกษตรกร ลุ้นจ่ายกลุ่มยื่นอุทธรณ์อีกกว่าแสนราย

ตรวจสอบสิทธิ์เยี ยวย าเกษตรกร ลุ้นจ่ายเยี ยวย ากลุ่มยื่นอุทธรณ์อีกกว่าแสนราย

ตรวจสอบสิทธิ์เยีย วย าเกษตรกร “เฉลิมชัย” สั่งประชุมคณะกรร มการอุทธรณ์เงินเยีย วย าเกษตรกรพรุ่งนี้ ย้ำรัฐบาลจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเดือ ดร้อนให้มากที่สุด

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันพุร่งนี้ (8 มิ.ย.) มอบหมายให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประธานคณะกร รมการ พิจารณาอุทธรณ์สิทธิ์เงินเยีย วย าเกษตรกร ประชุมเพื่อพิจารณาสรุป ข้ออุทธรณ์ของเกษตรกรที่ไ ม่ได้รับเงินเยี ยวย า ซึ่งกำหนดกรอบระยะเวลา การพิจารณาข้อร้องเรียนแต่ละรายภา ยใ น 5 วัน

โดยย้ำให้คณะกร รมการพิจารณาด้วยความรอบคอบ ยึดวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ได้รับความเดือ ดร้อนมากที่สุด แต่ต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สามารถจ่ายเงินเยี ยวย าให้แ ก่กลุ่มบุคคลใดบ้าง รวมทั้งต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

สำหรับจำนวนเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์ คาดว่ามีประมาณ 200,000 ราย โดยวันที่ 5 มิถุนายนเป็นวันสุดท้าย มีเกษตรกรยื่นอุทธรณ์จำนวนมาก ซึ่งทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ รับเรื่องไว้ทุกราย แม้จะเลยเวลาราชการแล้วก็ตาม

สำหรับผู้ยื่นอุทธรณ์รวบรวมจนถึงเวลา 11.00 น. วันนี้ 186,292 ราย แก้ไขปัญหาแล้ว 14,470 ราย อยู่ระหว่างพิจารณา 58,623 ราย ในจำนวนนี้ จะต้องผ่านการพิจารณาในหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนระดับภูมิภาค หากเกินอำนาจระดับภูมิภาค จะส่งเข้ามาพิจารณาในส่วนกลาง และถ้ายังสรุปไ ม่ได้ ให้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรร มการฯ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนเรื่องที่จะเข้าสู่การพิจารณา ของคณะกร รมการ 113,199 ราย โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงนำประมวลเรื่องแจ้งอุทธรณ์เข้าสู่ระบบ โดยคาดว่าใช้เวลาอีก 2 – 3 วัน จะได้จำนวนทั้งหมด

ด้านนายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า โอนเงินให้เกษตรกรกลุ่มที่เดิมมีข้อมูลทางบัญชีไ ม่ถูกต้อง หรือ ไม่ได้แจ้งเลขบัญชีแล้ว 7,861 ราย โดยเป็นบัญชีของ ธ.ก.ส. ซึ่งเกษตรกรได้รับเงินแล้วตั้งแต่วานนี้ (6 มิ.ย.) ส่วนที่เหลือจะโอนวันพรุ่งนี้ จากนั้นเกษตรกรจะได้รับเงินวันที่ 9 – 10 มิถุนายน โดยเป็นบัญชีทั้งของ ธ.ก.ส. และธนาคารอื่น ทั้งนี้ ข้อมูลวันที่ 7 มิถุนายน ธ.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 7,111,582 ราย เป็นเงิน 35,557.912 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ที่ยังไ ม่ได้รับเงินเยีย วย า เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มนี้ เป็นเกษตรกร ที่ยังไ ม่ได้ทำการเพ าะปลูก เพราะยังไ ม่ถึงช่วงเวลา มีประมาณ 1.3 แสนคนนั้น คาดว่าจะได้รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท ภา ยใ นวันที่ 15 สิงหาคม 2563

สำหรับ กลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหา เรื่องเลขบัญชีธนาคาร หรือ ไ ม่ได้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร มาเพื่อรับเงินเยีย วย  าเกษตรกรในสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน 356,080 ราย จากการที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา และ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ และไปหาเกษตรกรถึงบ้าน ทำให้ได้บัญชีธนาคารมาแล้ว คงเหลืออยู่ระหว่างติดตาม 62,714 ราย

ทั้งนี้ หลังจากตรวจสอบสิทธิ์เยีย วย าเกษตรกรพบว่า หมายเลขบัญชีของเกษตรกรรับเงินเยี ยวย า 5,000 ที่ได้เพิ่มมา 293,366 ราย ส่วนใหญ่เป็นบัญชีต่างธนาคาร ซึ่ง ธ.ก.ส.จะส่งชื่อและหมายเลขบัญชีให้ธนาคารนั้น ๆ ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น ธ.ก.ส.จะโอนให้วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ต่อไป

โดยเกษตรกร สามารถติดตามผลอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ที่ w w w .อุทธรณ์เงินเ ยียวย าเกษตรกร.c o  m

ด้านน.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า สำหรับปัญหาการแก้ ห นี้เกษตรกร แบ่งเป็น 4 เรื่องด้วยกันคือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรร มการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้

1 เร่งรัดและดำเนินการจนมีการออกประกาศและระเบียบให้กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถวางเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรในชั้นบังคับคดีได้ ทำให้ที่ทำกินเกษตรกรไ ม่ถูกขายทอดตลาด โดยมีเกษตรกรรายแรกได้รับการแก้ปัญหาไปเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา และจะมีเกษตรรายอื่นๆทั่วประเทศอีก 2,743 ราย

2 เตรียมออกมาตรการพักห นี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นเวลา 1 ปี ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ระเบียบ และ

3 เรื่องที่เกษตรกรรอคอยมานาน คือการแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถเข้าไปจัดการหนี้เกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ ขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร คาดว่าจะมีการประกาศใช้ในอีกไม่นานนี้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรเกือบ 4 แสนราย

4 การปรับโครงสร้างห นี้เกษตรกร นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ณ เวลานี้ได้ความชัดเจนเรื่องแนวทางการเจรจาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยกับธนาคารของรัฐ 4 แห่ง คือ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ธนาคารอาคารสงเคร าะห์

ธนาคารออมสิน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และจะเริ่มกระบวนการเจรจาจากนี้ไป

อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่า การแก้ปัญหาห นี้สินเกษตรกรเป็นวาระสำคัญที่รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรอบด้าน มีทั้งเรื่องการปรับแก้กฏหมาย/ระเบียบ และการเจรจากับธนาคารเจ้าห นี้ ซึ่งจะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้มาก มีเกษตรกรหลายรายเป็นห นี้ขึ้นทะเบียนมากว่า 20 ปี หากเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เป็นตามที่ตั้งเป้ าไว้ เกษตรกร 4.4 หมื่นราย จะได้รับการลดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ ย มีที่ดินทำกิน ในขณะที่ธนาคารเจ้าห นี้ไ ม่ต้องเสี่ ยงต่อห นี้สูญ

ที่มา thebangkokinsight

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

− 1 = 3

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า