เปิดจดหมายครูบาบุญชุ่ม เตือ นให้รักษาศีล เผ ยภั ย 3 ประการ

เปิดจดหมายครูบาบุญชุ่ม เตื อนให้รักษาศีล เผ ยภั ย 3 ประการ คนเป็นล้านเป็นโรค ต า ย ทั่วทุกประเทศในโลก

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63 เพจเฟซบุ๊ก พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ วัดห นองปึ๋ง จังหวัดเชียงใหม่ โพสต์ภาพจดหมายที่พระครูบาบุญชุ่มเขียนในถ้ำ เป็นภาษาไทใหญ่ มาแปลเป็นภาษไทย โพสต์อธิบายบางช่วงบางตอนว่า

ธรรมะจากถ้ำ 5 มิ.ย.63 จากพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร ปีธรรม 2564 (ปีไทใหญ่) ข้อธรรมะเมตตา พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ขอเมตตาถึงลู กศิษย์ทั้งหลาย พร้อมด้วย พ่อแม่ญาติธรรมศรัทธาทั้งหลายทุกบ้านทุกเมือง ได้รับรู้ ได้เข้าใ จกันทุกๆ คน เราขอกราบไหว้ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ คุณทาน ศีล ภาวนา สมาธิ ในโลกธาตุทั้งหลาย ขออธิฐานให้มาปกปักรักษาลู กศิษย์ ลู กรักทั้งหลาย ให้อยู่ดีมีสุข โร คภั ยทั้งหลายขออย่ ามากล้ำกลาย ขอให้มีเงิน มีทอง มีศีล มีธรรม ให้ถึงพระนิพพาน ด้วยเทอญ

ขออวยพร ให้มี ทาน ศีล ภาวนา ที่ได้ถวายข้าวน้ำ อาหาร ดอกไม้ ผลไม้ กล้วย อ้อย ส้ม ฟาด หวาน เผ็ด ขม ทุกๆ สิ่งที่ได้ร่วมบารมีกับเรา พระครูบาพ่อศีลธรรมบุญชุ่ม ขอให้บุญทั้งหลายได้กลับไปปกปักรักษาลู กหลานทั้งหลาย ให้อยู่ดีมีสุข ให้เจริญรุ่งเรือง ให้มีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

อ่อ กาสะ วันนี้เป็นวันดีเป็นมงคล เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ขอเมตตาธรรมะถึง ศรัทธาลู กศิษย์ทั้งหลาย ให้ได้รับรู้เหมือนกันทุกๆ คนด้วยเทอญเราพระครูบาพ่อบุญบุญชุ่ม มีความสุขดี สุขภาพร่วงกายแข็งแรงดี ฉันท์อาหารเป็นปกติ ได้ปฏิบัติวิปัสสนาดีขึ้นเลื่อยๆ เห็นในสะภาวะ รูป นาม ขันธ์ทั้งห้า ได้รู้ถึงอนิจจัง ได้รู้ถึงทุกขัง ได้รู้ถึงอนัตตา สุญญตา ความว่างเปล่า เป็นของสูญ คือความไ ม่มีตัวตน กินข้าวรอความต า ย ดังนี้แล

เราพระครูบาพ่อ ได้ปฏิบัติ ทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา เอาสติตาม รูป นาม ขันธ์ทั้งห้าอันว่าสังขารทั้งหลาย ไ ม่เที่ยงเป็ทุ กข์ อัตตาไ ม่ใช่ตัวไ ม่ใช่ตน ไ ม่เหมือนดังใ จเรา ในสภาวะธรรม ดังนั้นแลอันว่าสั ตว์เกิดมาในโลกนี้ มีทุก ข์เหมือนกันทั้งนั้น เป็นไปตามกุศล และ อกุศล ของใครของมั น เราพระครูบาพ่อ มีสติ อยู่ทุกขณะ ไ ม่มีเรื่องทุ กข์ร้ อนใ จอันใด ไ ม่อยากได้อะไร ไว้ใ จเป็นกลาง โลภะ โทสะ โมหะ มานะตัญหาอวิชา อุปทาน ก็ เบาบาง จางหาย เห็นถึง ขณิกมรณะ ขณิกนิพพาน เห็นในสภาวะธรรม ทั้งหลายเป็นธรรมะสอนใ จ เราอยู่ทุกขณะลมหา ยใ จเข้าออกธรรมะที่แท้จริง คือ ธรรมะสัจจะ ทุกสิ่งในโลกล้วนสอนใ จเราทั้งสิ้น หากว่าปัญญาญาณ มีศรัทธา มีวิริยะ ปฏิบัติตาม สติปัฏฐานสี่ หากเราปฏิบัติตามคำสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะถึงซึ่งพระนิพพาน ดังนี้แล

อันว่าใ จเกิดปิติในธรรมะ เป็นมงคลยิ่งแล้ว หากเราเห็น สัจจะธรรมะทั้งหลายใจเราก็ไ ม่มีความทุ กข์อันใด ทุกๆ วัน  ให้มีสติ มีธรรมะ เห็น รูป นาม ขันธ์ทั้งห้า น้อมใ จเราให้เข้าถึงพระนิพานแล บุคคลใดเห็นธรรมะ บุคคลผู้นั้นก็เห็น พระพุทธเจ้า ธรรมะนี้เป็นคำสอนที่จะทำให้เราพ้นจากทุก ข์ได้จริง หากเรามีศีลธรรม จะได้ถึงซึ่งพระนิพานในไ ม่ช้าแล บุคคลผู้ปฏิบัติตามคำสอน พระพุทธเจ้า ก็จะพ้นทุ กข์ได้อย่างจริงแท้

เราพระครูบาพ่อ ไ ม่อยากเกิดอีกแล้วในโลก เพราะการเกิดก็เป็นทุ กข์ แ ก่ก็เป็นทุ กข์ เจ็ บก็เป็น ต ายก็เป็นทุ กข์ ในโลกไ ม่อะไรสุขแท้แน่จริง เราเกิดมาเป็นแขกของโลกชั่ วคราวเท่านั้น อีกไ ม่นานเราก็จะตา ยคืนสู้ธรรมะชาติ จะได้หลับตาลาจาก บ้านเรือน พ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน เมี ยผั ว จะได้ทิ้งไว้แค่นั้น มีแต่ กุศล ทางดี อกุศลทางบ า ป จะติดตามเราไปชาติหน้า หากเรายังสร้างบารมีไ ม่พอที่จะนิพพาน จะต้องกลับมาเวียนว่ายต า ยเกิดในวัฏสงสาร หาที่สุดมิได้

เราพระครูบาพ่อ ได้มาอธิฐาน ภาวนาที่ในถ้ำเมืองแก๊ สนี้ สุขกายสุขใ จดี ได้ภาวนา ได้พักผ่อนกายใ จ อายุเราก็เฒ่าแก่แล้ว อีกปีกว่าอายุก็จะถึง 60 ปีแล้ว อายุจะยาวนั้นแค่ไหนไ ม่มีใครรู้ เอ าบุญกุศลเป็นที่ตั้ง คนเราใกล้ถึงความต ายมาทุกวันแล้ว วันเวลาไ ม่รอใคร เมื่อยังมีลมหายใ จอยู่ให้รีบสร้างบารมีของใครของมั น

เราได้เห็นนิมิตหลายอย่าง มีเรื่องดีทั้งหมด ได้อยู่กับธรรมะชาติในป่าไม้ และสั ตว์ นก หนู กา ไก่ป่า นกยุง ลิง เห็น กระรอก ไหน่ เสื อ มาอยู่พึ่งบารมีเรา ได้เลี้ยงเขาเหมือนดังลู กหลานเรา อยู่กับนกหนูตามธรรมชาติ ทุกสิ่งเป็นธรรมะสอนใ จทั้งสิ้น อันว่าธรรมะต้นไม้ ดอกไม้ ดอกหญ้า ป่าไม้อันเขียวขจี น้ำ หิน ดิน ผา ถ้ำ มีค่ายิ่งแล้ว เป็นที่พักพิงสบายใ จ มองดูทางไหนก็สบายใ จที่สุด เสียงนกร้อนดังไปทั่วดอย เสียงไก่ป่าขัน และเสียงฟานป่า เสียงน้ำรินไหลใสเย็นเห็นเม็ดทรายอยู่ทุกวัน ได้เมตตาภาวนาอยู่ทุกเช้า ค่ำ สบายใ จยิ่งนัก อันว่าวันเวลาพ้นไปไวมาก เหมือนสายน้ำที่ไหลผ่าน อีกสองปีแล้ว จะเต็มสามปีแล้ว รูป นาม ก็แก่เฒ่าแล้ว เส้นผมก็ออกยาว ตาก็ฝ้าฟางแล้ว ฟันก็หลุด หนังก็เหี่ ยวแห้งมาแล้ว เป็นสังขารธรรม อะไรก็ไ ม่เที่ยงแท้แน่นอน แต่ใ จเมตตาเป็นที่สุด ในสางสั ตว์คน สัพพะสัต ว์ทั้งหลาย หาที่สุดมิได้ มีใ จกว้างเมื่อดังท้องฟ้า อันนี้แล

ขออธิฐานให้เป็นเจ้าเรือสำเภาทอง นำพาสัพพะสัต ว์ทั้งหลายข้ามพ้น เกิด แ ก่ เจ็ บ ตา ยในวัฏสงสาร ให้ถึง สัตติสุขพระนิพพาน ขอให้เป็นดังคำอธิฐานบารมี สมปรารถนา ด้วยเทอญ

นิพพานะปัจโยโหตุอันว่าวันเวลาข้ามล่วงพ้น ไกล้มาแล้ว มรณะความตา ย อย่ าให้วันเวลาล่วงเลยเปล่า ให้พากันรีบสร้างคุณงามความดี ไว้เยอะๆ ให้มีใ จเมตตา นับถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ให้เว้นจากบ า ปทั้งปวง ให้พากันสร้างคุณงามความดีมีกุศลไว้เยอะๆ ทำใ จให้ขาวใสบริสุทธิ์ อย่ าให้ โลภะ โทสะ โมหะ ตัญหา มานะอวิชา มาครอบงำใ จเรา ให้พากันปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา สมาธิ ปัญญา วิมุติ ให้ถึงซึ่ง พระนิพพาน ด้วยเทอญ

เราทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาเป็นคนดี มีปัญญา สัมมาทิฏฐิ มีบุญกุศลที่สุดที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ให้ช่วยบำรุง พระพุทธศาสนา ให้พากันเคารพนับถือฟังคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้มีใ จดี ใ จเมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา สัพพะสั ตว์ทั้งหลาย ให้มีแรงศรัทธา แ รงวิริยะ แร งสติ แร งสมาธิใ จนิ่ง แร งปัญญา เสมอกัน ให้พากันขวนขวายธรรมะในตัวเรา หาทางพ้นทุ กข์ มีสุขถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

อันว่าในโลกนี้ มีแต่ทุ กข์เท่านั้น ไ ม่มีอะไรเป็นที่พึ่งอิง นอกจากคำสอนพระพุทธเจ้า ให้พากันพิจารณาสัติปะฏฐานสี่ ให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอด อ ย่าประมา ทในชีวิต คนที่ขาดสติก็เหมือนดังคนที่ต ายแล้ว ในโลกนี้ที่จะพึ่งอิงได้เหมือนดัง พระรัตนตรัย แก้วสามประการนี้ ไ ม่มีอะไรอีกแล้วคุณแห่ง พระพุทธเจ้า นี้ยิ่งใหญ่กว่าท้องฟ้า มหาสมุทร ไ ม่มีอะไรมาเทียบได้อีกแล้วในขณะนี้

ภั ย 3 ประการ (กาบโหลงสามปา) เกิดขึ้นเรื่อยๆ เป็นที่น่ากลั วยิ่ง เป็นโร คต ายกันเป็นล้านทั่วทุกประเทศในโลกนี้ เป็นทุ กข์แ ก่คนทั้งหลาย น่าสงสารจริงๆ เราแผ่เมตตาภาวนา ให้ทุกๆ วันอธิฐานให้หายจากโร คร้ ายในเร็ววันด้วยเทอญ ให้ตั้งสติให้ดีกันทุกๆ คนด้วย

ขอเมตตาแค่นี้ก่อน

พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร

แปลโดย พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ วัดหนองปึ๋ง เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

9 × = 81

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า