เ ตรีย มรับเงิ น ภายในสิ้ นเดือนมิถุนาย น

กลุ่มต่อไป นี้ เ ตรีย มรับเงิ น ภายใ นสิ้ นเดื อนมิถุนายน

เรียกได้ ว่าเดิ น ห น้า ช่วยเ หลืออย่า งต่อเนื่อง สำหรับ ผู้ที่ได้รั บผลกระท บจาก CO VID กระ ทรว งกา ร คลัง เ ร่งร ว บ ร วมข้อมูลผู้ไ ด้ รับผล กระทบ ที่ยัง ตกห ล่น ไ ม่ได้ รับค วามช่ ว ยเห ลือ อีก 9 ล้านค น คา ดจะได้รับเงิน ช่วยเหลือ 2 เดือน นา ยประสงค์ พูนธเนศ ปลัดก ระทรวง การ คลัง ในฐานะป ระธา นคณะ กรรมกา ร ช่ว ยเหลือ ผู้ไ ด้รับ ผ ลกระท บ จาก CO VID เปิดเผ ยว่า

ข ณะนี้หน่วย งาน ที่เ กี่ยวข้องกำ ลังเร่งสรุปตัวเลขผู้ที่ได้รับผล กระทบจาก CO VID ก ลุ่มที่ยั งตกหล่นอยู่ ประมา ณ 9 ล้า น คน ประก อบด้ ว ย 4 ก ลุ่ม ได้แก่

1.เก็บตก กลุ่มล งทะเบี ยนไม่สำเ ร็จ

2.กลุ่มผู้ถือบั ตรสวัสดิ กา รแห่งรั ฐ ที่ผ่านการ ตรวจ สอบ ค วาม ซ้ำซ้ อน สิท ธิ 1.2 ล้านคน

3.กลุ่ม ผู้ลง ทะเบีย นรับเงิน ช่ว ยเหลือเราไ ม่ ทิ้ง กัน ไ ม่สำเร็จ แ ละผ่านการตรวจ สอบค วามซ้ำซ้อนแ ล้ว 300000 คน

4.กลุ่ มเปราะบางที่ผ่านการต รวจสอ บสิทธิ์ซ้ำซ้ อ นแล้ว ประ มาณ 7 ล้านคน และกลุ่มประ กันสัง คม อีก 66000 ค นที่ ต กงาน

แต่ ยั งจ่า ยประ กันสั งคมยั งไม่คร บ 6 เดือน จึงไม่ไ ด้ รั บการช่ วยเหลื อตา มสิทธิประ กัน สั งคม โดยจะนำเ รื่ องเสน อต่อคณะกรรม การ กลั่นกร อง การใ ช้เงินกู้ตาม พ. ร.ก. กู้เงิ น 1 ล้าน ล้านบา ท ใน สัปดา ห์หน้า จาก นั้น จะเ ข้า สู่กา ร พิ จารณา ของคณะรัฐม น ต รีต่อไ ป หา ก คร ม.อนุ มัติ จะสา มารถจ่า ย เงินเยี ยว ยาได้ ภายใ น สิ้ นเดือน มิถุนา ยน นี้ ส่ วนจะไ ด้รับ ความช่ วยเห ลื อเป็นจำนวนเงินเท่าใดนั้น ต้ อ งรอค วามชั ดเ จ นอีก ค รั้ง

ขอบคุณ ก ระท รวงกา รคลั ง

เรี ยบเรียง มุมข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

1 + 9 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า