ของไหว้วันตรุษจีน เลือกให้ถูก ไหว้ให้ดี มีแต่เฮง

ของไหว้วันตรุษจีน เลือกให้ถูก ไหว้ให้ดี มีแต่เฮง

ตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนเป็นเทศกาลที่ชาวจีนทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างมาก ไ ม่เว้นแม้กระทั่งชาวไทยเ ชื้อสายจีนที่ยังคงสืบทอดประเพณีตรุษจีนนี้มาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับคนจีน วันตรุษจีนถือเป็นวันรวมญาติที่ให้ทุกคนมาพบปะกัน ทั้งไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล และไหว้บรรพบุรุษเพื่อรำลึกถึง เนื่องจากคนจีนเชื่ อว่าบรรพบุรุษ คือ รากฐานที่สำคัญของลู กห ลาน ความกตัญญู คือ หัวใ จหลักของวัฒนธรรมจีน ดังนั้น คนจีนจึงให้ความสำคัญกับการไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษเป็นอย่างมาก ของที่นำมาไหว้จะต้องเป็นของมงคล มีความหมายที่ดีเพื่อเพิ่มความสิริมงคลให้กับลู กหล านต่อไป

ของไหว้ต่าง ๆ ที่นำมาไหว้นั้น มีทั้งที่เป็นของค าว เป็ด ไก่ ข้าวและกับข้าว ของหวาน ขนม น้ำช า เ หล้า และที่ขา ดไ ม่ได้ก็คือ กระดาษเงิน กระดาษทอง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อรำลึกถึงและส่งต่อไปให้บุคคลอันเป็นที่รักนั่นเอง

ส่วนของไหว้จะมากหรือน้อย ไ ม่มีกำหนดก ฎเก ณฑ์ตา ยตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละครอบครัว แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ของที่นำมาไหว้จะต้องเป็นของมงคลตามความเชื่ อของความจีน ซึ่งของไหว้แต่ละอย่างก็มีความหมายและความสิริมงคลแตกต่างกันไป

ของคา ว ซึ่งก็คือเนื้ อสั ตว์ ได้แ ก่

ชุดซาแซ ของไหว้ 3 อย่าง ประกอบด้วย เป็ด (พร้อมเครื่ องใ นครบชุด) ไก่ (พร้อมเครื่ องใ นครบชุด) หมู

หรือชุดโหงวแซ ของไหว้ 5 อย่าง ประกอบด้วย เป็ด (พร้อมเครื่ องใ นครบชุด) ไก่ (พร้อมเครื่อ งใ นครบชุด) หมู ปลาทั้งตัว หรือปลาหมึก กุ้งหรือปู หรือห อย โดยชุดไหว้ทั้งหมดต้องอยู่ในถาดเดียวกัน และต้องไ ม่ประกอบเป็นอาหาร ทำได้แค่การต้มสุกเท่านั้น

เห ตุที่คนจีนไหว้เจ้าด้วยซาแซหรือโหงวแซก็เพราะสั ตว์เหล่านี้เป็นตัวแทนของสั ตว์ทั่วโลก ดังนั้นคนจีนจึงสรรหาสัต ว์ที่เป็นตัวแทนของสั ตว์ปีก สั ตว์บกที่มีกีบเท้า สัต ว์ที่มีเกล็ดมาเซ่ นไหว้เทพเจ้า ซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฎว่าเป็นสั ตว์ที่ใช้เซ่นไหว้เป็นสัต ว์ใหญ่ เช่น วัว ม้า แพะแบบทั้งตัว แต่ต่อมาถูกลดขนาดสัต ว์ลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย จึงกลายเป็นสั ตว์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมา

เป็ด สื่อถึงความสามารถอันหลากหลายและความสำเร็จ

ไก่ หมายความถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

หมู หมายถึงความอุดมสมบูรณ์

ปลา สื่อถึงความเหลือกินเหลือใช้ เพราะปลาในภาษาจีนพ้องเสียงกับคำว่าเหลือเฟือ คนจีนจึงมีความเชื่ อว่ากินแล้วจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ และต้องเป็นปลาทั้งตัวด้วย เพราะปลาทั้งตัวจะยิ่งทำให้ชีวิตสมบูรณ์ขึ้น

ปลาหมึก เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ เหลือกิน เหลือใช้ เหมือนกับปลา

กุ้ง ตามความเ ชื่อของชาวจีน กุ้งหมายถึงชีวิตที่รุ่งเรือง และในภาษาจีนออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่าหัวเราะ ดังนั้นการกินกุ้งจึงมีความหมายเปรียบเปรยว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวเปี่ยมไปด้วยความสุขตลอดทั้งปี ยิ่งเมื่อนำไปต้มจะมีสีแดงที่ถือว่ามงคลมากยิ่งขึ้น

ปู เป็นสั ตว์มงคลตามความเชื่ อของจีน เชื่ อว่าเป็นสัญลักษณ์ของการรับทรัพย์ เรียกโชลาภ วาสนา เพื่อนำพาความร่ำรวยมาให้

หอ ย ที่นำไหว้ส่วนใหญ่เป็นหอ ยเป๋าฮื้อ มีความหมายมงคลว่า จะช่วยห่อความมั่งคั่ง เงินทอง ให้เหลือกิน เหลือใช้

ขนมหรือของหวาน

ที่ใช้ไหว้ตอนตรุษจีนมีค่อนข้างหลากหลาย แต่สิ่งที่ขา ดไ ม่ได้เลยก็คือ ขนมที่มีความหมายดี

ขนมเข่ง คือ ความหวานชื่น ราบรื่นในชีวิต ขนมเข่งที่ใส่ในชะลอม หมายถึง ความหวานชื่นอันสมบูรณ์

ขนมเทียน คือ ขนมที่ปรับปรุงขึ้นจากชาวจีนโพ้นแผ่นดินดัดแปลงมาจากขนมท้องถิ่นของไทย จากขนมใส่ไ ส้เปลี่ยนจากแป้งข้าวเจ้าผสมกะทิมาเป็นแป้งข้าวเหนียวแทน มีความหมายว่า หวานชื่น ราบรื่น รูปลักษณ์เป็นกรวยแหลมมีลักษณะเป็นมงคลเหมือนเจดีย์

ขนมไ ข่ คือ ความเจริญเติบโต

ขนมถ้วยฟู คือ ความเพิ่มพูนรุ่งเรือง เฟื่องฟู

ขนมสาลี่ คือ รุ่งเรือง เฟื่องฟู

ซาลาเปา หรือ หมั่นโถว คือ ไหว้เพื่อให้เปาไช้ แปลว่า ห่อโชค

ขนมเปี๊ยะ มักมีตัวอักษรมงคลสีแดงประทับอยู่กลางขนม ขนมเปี๊ยะเป็นสัญลักษณ์ของความพรั่งพร้อม สมบูรณ์ สมหวัง ความเป็นศิริมงคล และความสามัคคี

ขนมโก๋ หมายถึง ความร่ำรวยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จันอับ ประกอบด้วยขนม 4 อย่าง ได้แก่ ถั่วตัด งาตั ด ถั่วเคลือบ ฟั กเชื่อม และข้าวพอง ทำจากธัญพืชและน้ำตาล จึงสื่อถึงความหอมหวานและเจริญงอกงามรุ่งเรืองในชีวิต

ขนมอี๊ (ขนมบัวลอย) อี๊ แปลว่ากลม คือแป้งข้าวเหนียว ใส่สีชมพู ปั้นเป็นก้อน กลมๆ ต้มกับน้ำตาล เพื่อชีวิตกลมเกลียว ง่ายราบรื่น
แปะก้วยเชื่อมน้ำตาล แทนความหมาย สุขภาพแ ข็งแ รง

ผลไม้ ที่นำมาไหว้จะเป็นมงคล มีความหมายดี

ซึ่งส่วนใหญ่นิยมไหว้ผลไม้ 5 อย่าง ที่ขา ดไ ม่ได้เลยก็คือ ส้ม กล้วย และแอปเปิล นอกเหนือจากนั้นก็เป็นความชอบของแต่ละบ้านที่จะจัดผลไม้มาไหว้ ส่วนจำนวนของผลไม้แต่ละอย่างก็ไ ม่ได้มีกำหนดก ฎเก ณฑ์ว่าต้องเป็นเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าและความเหมาะสมของแต่ละบ้าน วิธีไหว้จะนำผลไม้มาวางรวมไว้ในถาดใหญ่ รวมกันหลาย ๆ อย่าง

สำหรับผลไม้ที่ไ ม่ควรนำมาไหว้ ได้แ ก่ ผลไม้ที่ดิบ และผลไม้ที่มีสีดำ เพราะสีดำสำหรับคนจีนถือว่าเป็นสีคลุมเครือ ไ ม่ชัดเจน ไ ม่แน่นอน เพราะเป็นสีที่หมายถึงน้ำ และลักษณะของน้ำก็มีทั้งพลังอำนา จและความอ่อนไหว ทำให้ลึ กล้ำยากจะหยั่ งถึง คนจีนจึงไ ม่นิยมนำสีดำมาใช้ในงานมงคลต่าง ๆ

ส้ม เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ร่ำรวยเงินทอง นำความรวยมาสู่ผู้ไหว้

องุ่น ในภาษาจีนแต้จิ๋ว ออกเสียง “ผู่ท้อ” แปลว่า “งอกงาม” หากนำมาไหว้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรือง เติบโต โดยจะต้องไหว้เป็นพวง ส่วนเม็ดองุ่นที่ร่วงออกจากพวงไ ม่นิยมนำมาไหว้

สับปะรด เป็นผลไม้แห่งความโชคดี ในภาษาจีนแต้จิ๋ว ออกเสียง “อั่งไล้” แปลว่าเรียกสีแดงเข้ามา ซึ่งสีแดงหมายถึงความโชคดีนั่นเอง

แก้วมังกร เนื่องจากความเชื่อเรื่องมังกรของชาวจีนมีมานาน มังกรเป็นสัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ที่สื่อถึงโชคลาภและความรุ่งเรือง ดังนั้นแก้วมังกรจึงเป็นผลไม้แห่งอำนาจ ที่ให้ความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภและความรุ่งเรือง

กล้ วยหอม จำเป็นต้องไหว้เป็นหวี สื่อถึงความงอกงาม มีลู กมีหล านสืบสกุล เพราะกล้ว ยเป็นพืชที่ทนทาน และแพ ร่ขยายแ ตกห น่อได้ง่าย ความหมายของก ล้วยในการไหว้คือ ความมั่งมี กวักเงินทอง เรียกโชคลาภเข้าบ้าน ร่ำรวยเงินทองตลอดไป

แอปเปิล นิยมไหว้ด้วยแอปเปิลสีแดง ซึ่งเป็นสีแห่งความมงคลของชาวจีน โดยความหมายของแอปเปิลเป็นเรื่องของสุขภาพ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ปัดเป่าโ รคภั ยไ ข้เ จ็บ

สาลี่ เพื่อความเป็นสิริมงคลนิยมไหว้สาลี่สีทอง ซึ่งสีทองสื่อถึงเงินทอง โชคลาภ อีกทั้งให้เจอแต่เรื่องดี ไ ม่ผิ ดหวังและสมปรารถนาในเรื่องการเงิน

ทับทิม เชื่ อกันว่าทับทิมเป็นผลไม้ที่จะทำให้ครอบครัวอบอุ่น ไ ม่มีขั ดแ ย้งบา ดห มางกัน ช่วยเหลือจุนเจือกันอย่างดี อีกทั้งสีแดงของทับทิมยังเป็นสีแห่งความเฮง โชคดี ร่ำรวยด้วย

ลูกพลับ ในความหมายลูกพลับสื่อถึงจิตใ จเ ข้มแ ข็ง ความหนักแน่นมั่นคง

ลำไย มีความหมายในทางโชคลาภและความสมบูรณ์ทางการเงิน

ตรุษจีนก็คือการขึ้นปีใหม่ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่สำหรับชาวไทยเ ชื้อสายจีนแล้ว ถือว่าเป็นวันที่มีความหมาย เพราะชาวจีนเชื่ อว่าการเริ่มต้นปีที่ดี ก็จะเป็นสิริมงคลไปตลอดทั้งปี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

+ 33 = 34

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า