บนบานสิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์ให้ได้รับผ ลอย่างรวดเร็ว

การไปขอพรหรือการไปบนบานใดๆ ต่อสิ่งศัก ดิ์สิ ทธิ์ ปวงเทพเทวา และดวงจิตวิ ญญ าณที่มีฤท ธิ์นั้นเป็นเรื่องที่คนหลายคนนิยม เรื่องที่สำคัญก็คือ”พลังจิต” เพราะพลังจิตที่กล้าแกร่งมีสมาธิเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือ แร งส่งมหาศาล ที่จะนำแร งสัจจะอธิ ษฐานในการบูชาสิ่งศัก ดิ์สิ ทธิ์ ให้ได้ผลตามที่มุ่งหวัง ซึ่งขอให้เข้าใ จเสี ยก่อนว่า พลังจิตที่เราใช้เป็นแร งส่งหรือเชื่อมกับสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์นี้ เป็นเพียงพลังส่งการไปขอพร ขออำนา จบุญบารมีจากสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์

เป็นการไปขอ ไ ม่ใช่เป็นการไปบังคับกะเกณฑ์เหล่านั้น ซึ่งเราไ ม่มีอำน าจอะไรไปบังคับท่านได้ว่าท่านจะต้องช่วยหรือไ ม่ช่วย และรับรองได้ว่าคนที่กำลังเกิดทุ กข์นั้นไ ม่มีพลังจิตพอด้วย เพียงไปขอความเมตตาจากท่านเท่านั้น ท่านเหล่านี้จะอวยพรสำหรับคนที่มีบุญและถึงเวลาที่บุญส่งผลเท่านั้น

หลักในการบนบานให้ได้ผล

การบนบานนั้น ขอให้ทำความเข้าใ จให้ดีเสี ยก่อน ว่า เราเข้าไปหาสิ่งศั กดิ์สิท ธิ์ทั้งหลายนั้น เราไปเพื่อทำการ “ขอพร ขอบุญบารมี” ขอโมทนาพระคุณความดีของสิ่งศัก ดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลาย ให้สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลาย ช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองและอวยพรให้สมประสงค์โดยเร็ว แต่ ไ ม่ใช่ การ เอาของเซ่นไหว้ เพื่อ “ติดสิ นบ น” ท่านเพื่อให้ท่านลงแร งช่วยทำให้ ต้องเข้าใ จจุดนี้ให้ดี เพราะเป็นจุดสำคัญทีเดียวว่าท่านจะช่วยหรือไ ม่ช่วยเรา

การพยายามเอาของทั้งหลายไปล่ อใ จให้เหล่าสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์เป็นการก่อกร รมทางอ้อมร่วมกับตัวของเราเองอีก ซึ่งสิ่งศั กดิ์สิท ธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในภพภูมิที่ดีอยู่แล้ว ท่านย่อมไ ม่ปรารถนาที่จะ สร้าง กร รม ไ ม่ดีกับเราเป็นแน่ ท่านสภาวะเป็นกายทิพย์ กายละเอียดแล้ว ไ ม่ต้องการของพวกนี้แน่นอนเพราะไ ม่มีประโยชน์อันใดแล้ว

ที่สำคัญก็คือ หากเราเป็นคนที่ชักชวนให้สิ่งศั กดิ์สิท ธิ์ร่วมก่อกร รมที่ไ ม่ดีเพราะ นำสิ่งของจะไปติดสิ นบ นท่านแล้ว เราก็จะได้รับผลของกร รมที่ทำไว้ด้วย เวลาที่สิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์ทั้งหลายท่านช่วยอำนวยพรให้ผลกับเรา เพราะ ท่านได้ให้ความเมตตา ไ ม่ได้หวังเรื่องของเครื่องเซ่ นไหว้ ใด ๆ สำหรับดวงจิตวิ ญญ าณที่อยู่ในชั้นที่ต่ำกว่าเช่น เจ้าพ่อ เจ้าแม่บรรพบุรุษ บุคคลสำคัญที่เคยสร้างคุณงามความดีนั้น บางท่านอาจจะยังต้องการเรื่องของเซ่ นไหว้อยู่ เราต้องพิจารณาให้ดีว่า เราไปบนบานกับท่านใด ในระดับใด

ถ้าเป็นพระอริยบุคคล พระพุทธรูปศั กดิ์สิ ทธิ์ สถานที่ศัก ดิ์สิ ทธิ์ทางศาสนา

ขอย้ำอีกครั้งว่า อย่ าได้เอาเครื่องเซ่ นสังเว ยอันใดไปบนบานท่าน เพราะนอกจากท่านไ ม่ช่วยแล้ว คยที่ไปบนยังเสี ยเงินฟรี เป็นธุระจัดหาสิ่งของเสี ยทั้งเงิน เสี ยทั้งเวลา ต้องใช้การปฏิบัติบูชาเท่านั้น สิ่งของที่เป็นอามิสบูชาทั้งหลายให้งดเว้น เพียงดอกไม้ ธูปเทียน และใ จที่ตั้งมั่นบริสุทธิ์ ด้วยบุญที่เราเพียนทำอย่างไ ม่ย่อท้อ ท่านคงเมตตาเราแล้ว

การไปขอบนบานหรือขอพร ที่จะดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จคือ เราต้องรู้จักขอพรอย่างมีสติ รู้ว่าเรากำลังทำอะไร ทำบุญมามากน้อยแค่ไหน ด้วยบุญและความดีเหล่านั้นเราก็ควรจะขอให้ พลังบุญนั้นเป็นกำลังใจให้เราได้สร้างความดีต่อๆ ไป

การขอพรใดๆ นั้นเป็นสิ่งที่ดี ขอได้ทุกโอกาส ขอได้กับ เทพ หรือ เทวดาทั้งหลายทุกพระองค์ ไ ม่ว่าจะเป็น เทพในระดับสูง อย่างพระพรหม พระพิฆเนศวร หรือ พระพุทธรูปตามวัดเก่าแก่ที่มีความศั กดิ์สิท ธิ์ทั้งหลาย เมื่อตั้งมั่นศรัทธาในความดี บุญบารมีของตนเอง ความสำเร็จจึงจะบังเกิดขึ้นในการขอพร

หลักสำคัญประการหนึ่งในการขอพรหรือบนบาน

คือ ต้อง ขอแต่ในสิ่งที่ดีงามเท่านั้น สิ่งที่เป็นบา ปกร รม หรือพิลึ กพิเร นท์พิ สด ารนั้นอย่ าได้ไปขอเ ด็ดข าด เวลาที่เรากำลังขอพรหรือบนบานใด ๆนั้น ต้องมีความศรัทธาในคุณงามความดีของท่านอย่างแท้จริง และจากบุญที่เราได้ตั้งใ จทำเป็นบุบริสุทธ์ ทั้งมีเจตนาครบ 3 กาล ทั้งก่อนทำ ขณะทำและหลังทำโดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 เป็นที่ตั้ง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

บุญที่มีอานิสงส์มากขึ้นอยู่ 3 ประการคือ วัตถุทานนั้นบริสุทธิ์ ผู้ให้นั้นบริสุทธิ์ ผู้รับนั้นบริสุทธิ์ คือ มีเนื้ อนาบุญสูง ที่ดูได้จากศีลที่ท่านถือ วัตรปฏิบัติที่ท่านทำ และเมื่อทำบุญแล้วต้องอุทิศเชื่อมบุญให้กับสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ ให้นึกเปรียบตัวเองเหมือนฝุ่นที่ เข้าไปกราบสักการะสิ่งศัก ดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลายด้วยความเต็มใ จและยินดี มีความสุข เมื่อมีความสุขในใ จ ความสำเร็จก็จะบังเกิด เราต้องปฏิบัติดี ทำดีอยู่ในศีลธรรม แล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับเรา

การสวดมนต์หรือคาถาประจำสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์นั้น ถือว่าเป็นการเชื่อมบุญและเป็นการแสดงความเคารพ ยอมรับในบุญบารมีของท่านเหล่านั้น ซึ่งควรจะปฏิบัติตาม เคล็ ดการสวดนั้น จิตต้องนิ่งเสี ยก่อน แล้วถึงสวด ถ้าในขณะที่เราสวดนั้น มีอาการข นลุ ก ปีติในใ จ น้ำตาไหลหรือมีแสงสว่างในจิตขึ้นมาแบบฉับพลัน ได้ยินเสียงสวดมนต์และเสียงกระซิบข้างหู อาการใดอาการหนึ่ง

ขอให้พึงรู้ไว้เลยว่า สิ่งศัก ดิ์สิท ธิ์ ที่อยู่ตรงหน้านั้น ท่านได้รับทราบถึงการมาของเราแล้ว ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานขอท่านในสิ่งที่เราต้องการ เมื่อรับปากจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ท่านเห็นเสี ยก่อน เช่น บอกว่าจะงดกินเนื้ อสั ตว์ 7 วันถ้าลูกชายได้งานทำ ก็จงงดกินเนื้ อสั ตว์เสี ยตั้งแต่วันที่บอกกับท่านเลย ถ้าบอกว่าจะจำเริญศีลภาวนา 3 เดือน กลับไปบ้านก็เริ่มได้เลย หรือบอกกับท่านว่าอยากจะสร้างพระพุทธรูป

กลับไปก็เริ่มบอกคนให้มาช่วยกันสร้าง ตัวเราเองก็หากระปุกมาเก็บเงินรอไว้ได้เลย ไ ม่ต้องรอให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วจึงทำ อันนี้เป็นเคล็ ดที่จะทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการเร็วขึ้น ต้องทำเสี ยก่อนแล้วจะได้ จงหมั่นเพียรทำบุญให้มาก ลดกร รมชั่ วให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะเกิดการอัศจรรย์ขึ้นกับท่านแน่นอนในเร็ววัน

ที่มา horoscope sanook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

1 × 8 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า