เฮ บัตรคนจ น เดือนกรกฏาคม รอรับเงิน 4 เ ด้ง

เฮ บัตรคนจน เดือนกรกฏาคม รอรับเงิน 4 เ ด้ง

หลังจากเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ครม.มีมติเห็นชอบกับการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมใน 4 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากโ ควิ ด ได้แ ก่ เยี ยวย าเกษตรกร ในกลุ่มคนที่ลงทะเบียนไ ม่ทัน หรือ ไ ม่มีเอกส ารสิทธิ์ , เยี ยวย าผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ , เยีย วย ากลุ่มเป ราะบาง และ เยีย วย าผู้ลงทะเบียนเราไ ม่ทิ้งกันไ ม่ผ่านนั้น

สำหรับกลุ่มผู้ที่มี “บัตรคนจน” หรือ“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จำนวน 1.6 ล้านราย รอรับได้เลย เช็คมาให้แล้ว เงินอะไร เข้าวันไหนบ้าง ? โดยจะรวมทั้งสิ้น 4 เด้ ง ได้แ ก่

เงินตามสิทธิผู้ถือบัตรคนจน ประจำเดือนกรกฎาคม

เงินเยี ยวย า 1,000 บาท (เดือน พ.ค.)

เงินเยี ยวย า 1,000 บาท (เดือน มิ.ย.)

เงินเ ยียวย า 1,000 บาท (เดือน ก.ค.)

รายละเอีย ดดังนี้

เด้ งที่ 1 : การรับเงินตามสิทธิผู้ถือบัตรคนจน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

เราขอเริ่มต้นที่ “รอบการจ่ายเงิน” ตามปกติ ซึ่งกรมบัญชีกลาง ทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรคนจน เป็นประจำทุกๆ เดือนตามสิทธิที่จะได้รับของผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ในหนึ่งเดือน จะมีการโอนสองครั้งด้วยกัน คือ ทุกวันที่ 15 และ ทุกวันที่ 18 ดังนี้

โอนเงินวันที่ 15 กรกฎาคม

– การโอนคืนเงินภาษี VAT 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึง หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี ซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็นจำนวน 5% ของยอดที่ใช้จ่ายไป

โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บาท ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

– เงินพิเ ศษผู้สูงอายุ (เฉพาะผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ) ซึ่งจะได้เพิ่มเติมรายละ 50 และ 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้เช่นกัน

โอนเงินวันที่ 18 กรกฎาคม

– ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไ ม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถนำบัตรกดออกมาเป็นเงินสดได้เลย

– ส่วนลดค่าไ ฟฟ้าประจำเดือน โดยจะต้องใช้ไ ฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไ ฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไ ม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สามารถไปกดเงินสดออกมาใช้เช่นกัน

เด้ งที่ 2-4 : รับเงินเยีย วย า 1,000 บาท 3 เดือน รวม 3,000 บาท

และล่าสุด ความชัดเจนของมาตรการมาตรการจ่าย “เงินเ ยียวย า” ช่วยเหลือเพิ่มเติมตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโ ค วิ ด “กลุ่มเป ราะบาง” ประกอบด้วย เด็ กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิก าร รวมถึงกลุ่ม “ผู้ถือบัตรสวัสดิการ” หรือ บัตรคนจ น ที่จะได้รับเงินเยีย วย า 3,000 บาท แบ่งเป็น 1,000 บาท 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 นั้น

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่าน สายด่ วน พม.1300 ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่า การจ่ายเงินเยี ยวย ากลุ่มอุดหนุนเด็ กแรกเกิด-6 ปี รวมถึงผู้พิก าร และผู้สูงอายุนั้น จะจ่ายรวดเดียวทุกกลุ่ม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นจำนวน 3,000 บาท

ฉะนั้น ในส่วนของผู้ถือ “บัตรคนจน” หรือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ก็จะได้เงินแน่นอน 3,000 บาท ในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้

โดยจะเป็นการโอนเงินเข้าพร้อมกัน 3 เด้ ง คือ เงินเยีย วย า 1,000 บาท ของเดือนพฤษภาคม, มิถุนายน และ กรกฎาคม รวมแล้วในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จะได้รับเงินทั้งหมด 3,000 บาท

และย้ำกันอีกครั้งว่า การจ่ายเงินเยี ยวย า 3,000 บาทก้อนนี้ จะยึดตามข้อมูลที่อัพเดทภา ยใ นเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งไ ม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใด แต่ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินจากทั้ง 3 กลุ่ม จะต้องเป็นผู้ที่ไ ม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการช่วยเหลือเยี ยวย าของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)

ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดสรรเงินเยีย วย าตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไ ม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือเยีย วย าตามมาตรการนี้

สำหรับช่องทางการรับเงินเยีย วย า จะเป็นช่องทางเดียวกับที่ได้รับเงินอุดหนุนและเบี้ ยยังชีพที่เป็นรายเดือนอยู่แล้ว แยกเป็น 2 กรณี คือ

หากเคยรับเงินอุดหนุนผ่านบัญชีธนาคาร เงินเยีย วย าครั้งนี้จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ ยผู้สูงอายุ หรือเพิ่มเติมจากคนพิกา ร

หากไ ม่มีบัญชีธนาคาร หรือไ ม่ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารตั้งแต่แรก จะเป็นการไปรับเงินเยีย วย าที่เป็นเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สา ยด่ว น พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชม.

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

85 + = 91

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า