หมอช้างเ ตือน 2 ราศี ระวั งให้ดี ร าหูอมจันทร์คืนนี้ส่งผลแร งกับชีวิต

หมอช้างเ ตือน 2 ราศี ระวั งให้ดี ร าหูอมจันทร์คืนนี้ส่งผลแร งกับชีวิต

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เตือน ปรากฏการณ์จันทรุปราคา วันที่ 5-6 มิ.ย. ส่งผลแร งกับชีวิต 2 ราศี ควรใช้ความระมั ดระวั งในช่วง 7 วันนี้

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เผยว่า วันที่ 5-6 มิถุนายน จะเกิดปรากฏการณ์ร าหูอมจันทร์ หรือ จันทรุปราคา เตื อน 2 ราศี และผู้ที่เกิดวันอาทิตย์, วันจันทร์, วันพุธกลางคืน ควรใช้ความระมัดระวังในช่วง 7 วันนี้

โดย 2 ราศี ที่ต้องระวั ง ได้แ ก่ ราศีธนู (16 ธันวาคม – 14 มกราคม) และ ราศีเมถุน (15 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม) ต้องระวั งปัญหาสุขภาพ อุบั ติเห ตุและเรื่องวุ่ นวา ยในชีวิต ควรหมั่นสวดมนต์เป็นประจำทุกวันในช่วงนี้

ราศีธนู (16 ธ.ค. – 14 ม.ค.)

– ราศีธนู จริง ๆ ถือว่าเป็นราศีที่ดีอยู่แล้ว แต่ในช่วงร าหูอมจันทร์ก็อาจทำให้บางเรื่องมีความติดขัดได้ ในช่วงเดือนนี้ไ ม่ควรทำอะไรที่เ สี่ยง

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.)

– ช่วงที่ผ่านมาถือว่าดวงไ ม่ดีมานาน ช่วงนี้ถือเป็นช่วงท้าย ๆ แต่หากพ้นจากเดือนมิถุนายนไปแล้ว ราศีเมถุนก็จะเป็นราศีที่ดวงดีขึ้นตามลำดับ 

ราศีมีข่าวดีเรื่องงาน

โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีข่าวดีเข้ามามากขึ้น

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

– ราศีสิงห์ เรื่องปว ดหัว ความวุ่นวายในชีวิตจะลดน้อยลง ช่วงที่ผ่านมาอาจเจอปัญหา มีเรื่องเครี ยด ๆ เข้ามา แต่ในเดือนมิถุนายน จังหวะดวงดาวเริ่มจะทำให้เรามีความสบายใ จ มีความสุข และราบรื่นลงตัวในการทำงานที่ดีขึ้น

ราศีตุลย์ (18 ต.ค. – 16 พ.ย.)

– ราศีตุลย์ เป็นราศีที่มีความก้าวหน้า จะได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อาจจะยังไ ม่ได้ดีแบบถึงขั้น 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม อาจยังมีบางเรื่อง บางอย่าง ที่ไ ม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อาจมีปัญหาตะกุกตะกัก ติดขัดอยู่บ้าง แต่ถ้าให้เทียบกันแล้ว ราศีตุลย์ ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอน

ราศีมังกร (15 ม.ค. – 12 ก.พ.)

– ราศีมังกร เป็นราศีที่เริ่มจะพ้นเคร าะห์ อะไรที่มั นไ ม่ดีก็หมดไปแล้ว ในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นช่วงแห่งการลงทุนได้ด้วย ใครอยากจะเปิดร้านลงทุนค้าขาย โดยดวงแล้วเป็นราศีที่ดวงดี เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ แต่สิ่งที่ต้องระวั งคือคนรอบตัว เพื่อนร่วมงาน คนใกล้ชิด อาจจะเจอพวกที่ชอบหมกเม็ด พูดความจริงไ ม่หมด มีอะไรปิดบังซ่อนเร้น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้

ราศีที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องงาน

ถือว่าค่อนข้างจะวิกฤ ตเลยก็ว่าได้ 

ราศีกรกฎ (17 ก.ค. – 16 ส.ค.)

– ราศีกรกฎ ดวงเรื่องงานมีปัญหา มีความเค รียด มีแร งกดดันหลายอย่าง อยากจะเปลี่ยนงาน จำเป็นต้องดูให้ดีด้วยว่าที่ใหม่นั้นมีความมั่นคงมากกว่าเดิมหรือไ ม่ หากตั ดสินใ จไปตามอารมณ์ โอกาสจะอันต รายและมีปัญหา นอกจากนี้อาจจะยังมีเรื่องเสี ยเงิน แต่หากผ่านจากเดือนนี้ไปหลายอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายมากขึ้น

ส่วนราศีที่ต้องระวั งในเรื่องสุขภาพ และอุบัติเ หตุ 

ราศีมีน (15 มี.ค. – 13 เม.ย.)

– ราศีมีน ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องเสี ยเงินเสี ยทองเยอะ แต่เดือนนี้ก็ต้องระมั ดระวั งดวงเรื่องอาการบา ดเจ็ บ โดยเฉพาะหัวเข่า ขา หรือเท้ า คือบริเวณส่วนล่าง ๆ จะมีปัญหา ยกตัวอย่างเช่น ข้ อเท้ าแพลง หรือเดินไปเตะนู่นนี่ รวมไปถึงต้องระวัง เรื่องการขับรถหรือการเดินทาง อาจมีปัญหาในเรื่องอุบั ติเห ตุแทบจะตลอดทั้งเดือน แต่ในเรื่องอื่น ๆ ยังดีอยู่ ทั้งการงานก็ราบรื่นและลงตัวขึ้นเรื่อย ๆ หรือผู้ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ก็อาจจะได้เริ่มต้นที่ดีในเดือนมิถุนายน

ราศีกันย์ (17 ก.ย. – 17 ต.ค.)

– ราศีกันย์ ต้องเตือนในเรื่องของความหัวร้อ นในเดือนนี้ อาจส่งผลในเรื่องของความขั ดแ ย้งกับคนรอบข้าง การมีปากเสียง โดยเฉพาะในการขับรถหรือเดินทาง จำเป็นต้องใ จเย็น ๆ บางทีด้วยความใ จร้อ นวู่วามอาจส่งผลในเรื่องของอุบั ติเห ตุที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือแม้กระทั่งในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย หรือการใช้ชีวิตประจำวัน บางทีอาจจะใ จร้ อนจนนำไปสู่อาการบา ดเจ็ บได้ ดังนั้น ในเดือนนี้จึงต้องมีสติ ทำอะไรก็ทำทีละอย่าง และใ จเย็นให้มากขึ้น

ราศีที่มีข่าวดีด้านการเงิน

จะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี

ราศีพิจิก (17 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

– ราศีพิจิก ช่วงที่ผ่านมาอาจมีเรื่องเ สียเงิยทองเยอะมาก แต่ในเดือนมิถุนายน จังหวะในเรื่องของการเงินจะเริ่มมีเค้าลางในทางที่ดี มีดวงในเรื่องโชคลาภ มีโอกาสจะได้เงิน ได้โชค ในแบบที่ไ ม่คาดฝัน แต่ต้องระวั งเรื่องงานเลี้ยง สังสรรค์ ที่เดือนนี้จะมีเข้ามามาก อาจจะเป็นเดือนที่ทำให้หมดเงินกับการซื้อของไปเยอะพอสมควร ขณะเดียวกันก็จะมีเสน่ ห์มากในช่วงนี้ อาจจะหมดเงินในเรื่องของความรักด้วยเช่นกัน

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 14 มี.ค.)

– ราศีกุมภ์ จังหวะดวงดาวในเรื่องของการเงินอยู่ในเกณ ฑ์ที่ดีขึ้น สิ่งที่เคยลงทุนไปก็จะเริ่มผลิดอกออกผล เช่น เงินส่วนแบ่ง คอมมิชชั่น หรือรายได้ที่กำลังรออยู่ รวมไปถึงอาจจะมีลู กห นี้นำเงินมาคืนบ้างในช่วงนี้

 

ราศีที่มีเส น่ห์ มีคนรักคนเมตตา

ในช่วงเดือนมิถุนายน 

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. – 14 มิ.ย.)

– ราศีพฤษภ มีเส น่ห์ทั้งในเรื่องส่วนตัว เรื่องความรัก ใครที่ยังเป็นโสดอยู่อาจมีข่าวดีเข้ามาแน่นอน แต่สำหรับคนมีคู่แล้วอาจต้องระวั งในเรื่องมือที่สาม ส่วนคนที่ความรักลงตัวอยู่แล้ว ในเดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามาเมตตาช่วยเหลือ เช่น ลู กค้า หรือผู้หลักผู้ใหญ่ ที่จะช่วยเหลือในเรื่องการงานให้ดีขึ้น

ราศีเมษ (14 เม.ย. – 14 พ.ค.)

– ราศีเมษ ช่วงนี้อาจจะมีโอกาสใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต มีโอกาสเปิดโลกกว้างมากขึ้น อาจพบเจอกับคนที่ถูกสเปก ถูกใ จ อาจจะมีความรักหรือมีข่าวดีในเรื่องงาน

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

− 3 = 3

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า