เ ผ ย ขั น ธ สั น ดาน ของคนจากสัตว์ประจำปีเกิด 1 2ปีนักษัตร ที่แ ม่นจ น น่าขนลุก

เ ผ ย ขั น ธ สั น ดาน ของคนจากสัตว์ประจำปีเกิด 1 2ปีนักษัตร ที่แ ม่นจ น น่าขนลุก

โ บ ร า ณ เ ผ ย ไ ว้ เบื้องลึกในขันธ สั น ด า น จากสัตว์ประจำปีเกิด ของคนทั้ง 12ปีนักษัตรที่บอกได้คำเดียวว่า แ ม่ น ขนลุก

ขั น ธ สั น ดาน แ ร กเริ่มเดิมทีคำนี้บ่งบอกถึง การสืบต่อแห่งขันธ์ ๕หมายถึง การเวียนว่าย ต า ย เ กิ ด แต่บางที ปัจจุบันหมายถึง อุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิดในตัวของตน บางคนก็เรียกแบบย่อๆว่า สั น ดาน นั่นเอง วันนี้อย ากนำทุกท่านไปเจาะลึก ถึงธาตุแท้ ของแต่ละบุคคลที่เกิดในแต่ละปีนักษัตร ว่าจะแ ม่ นแค่ไหน ไ ปดูกันเ ล ยจ้า

1. ค น เกิดปีขาล

มี ค ว า ม ผู้นำสูง โผงผาง กล้าหาญ บางครั้งชอบพูดจาโอ้ อ ว ด ข า ดจิตวิทย า แต่ก็เป็นคนจิตใจดี มีศีลธรรมประจำใจ พอสมควร แต่เป็นคนใจร้อนและไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ บางครั้งจึง ผิ ด พ ล า ดได้โดยง่าย คนเกิดปีขาลคือนักสู้ผู้กล้าหาญที่สามารถต่อสู้ได้ จ น หยดสุดท้าย ชาวปีขาลนั้นใจกว้าง มีน้ำใจ รักเพื่อนฝูงจนบางครั้งทำให้ตนเองลำบาก เป็นคนตื่นตัว และเร่งรีบอยู่ตลอดเวลา มีบุคลิกอันน่าเกรงขามแต่ ดึ ง ดู ดใจในเวลาเดียวกันทำให้ใครๆ ก็หลงใหล คนเกิดปีขาล

2. ค น ที่เกิดปีเถาะ

วั ย เ ด็ ก มักมีนิสัยชอบพูดเจรจา เหลาะแหละไ ม่สู้มีสาระ มักชอบพูดเล่นๆมากกว่าจริง จนย่างเข้าสู่วัยกลางคนนิสัยจาก วั ย เ ด็ ก จะเปลี่ยนไป จะมีหลักเกณฑ์ ไพเราะมีเหตุผล ชาวปีเถาะมีความน่ารักนุ่มนวลอยู่ในตัว ไม่ชอบพิธีรีตรอง มีความเมตตากรุณา อ่อนหวานน่ารักและเป็นที่รักของผู้อื่น เป็นเพื่อนที่ดี และรู้จักวางตัว คนเกิดปีเถาะมีชื่อเสียงด้านความเป็นศิลปินและมีรสนิยมที่ดี คุณจึงมักพบชาวกระต่ า ยที่แต่งตัวดีอยู่เสมอๆ และถ้าคุณลองแอบค้นตู้เสื้อผ้าของเพื่อนชาวกระต่ า ยเข้า คุณก็จะพบแต่เสื้อผ้าสวยงาม แต่ถึงแม้จะเป็นที่รักของเพื่อนฝูง และ ครอบครัว ชาวกระต่ า ยก็ยังคงเป็นคนมองโลกในแง่ร้ า ย อยู่ดี นอกจากนั้นยังหัวโบราณและรู้สึกไม่ปลอดภัยได้ง่าย จึงทำให้เป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้เกิดปีเถาะเป็นคน ร ะ วั ง ตัว ไม่ชอบโ ต้ เ ถี ย ง และรักชีวิตที่เงียบสงบ นอกจากนั้นยังมีอารมณ์อ่อนไหว และขีสงส า ร ถ้าคุณเผลอเล่าปั ญ ห า ส่วนตัวให้ฟัง ชาวกระต่ า ยก็มักจะอินไปกับคุณ และอาจร้องไห้ ได้ง่ายอีกด้วย

3. ค น ที่เกิดปีชวด

มี เ ส น่ ห์ แต่ก็แอบเป็น คนที่มีนิสัย ดื้ อ รั้ น มีความพย าย ามหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ตนสนใจจริงๆ รักความ สนุกสนาน ชอบพูดคุย ชอบแสดงออก ชอบปาร์ตี้ มักใช้เวลาอยู่ กับเพื่อนฝูง ถึงแม้ว่าคนที่เกิดปีชวดจะสามารถ สงบปากสงบคำได้ แต่ชาวหนูมักจะเลือกที่จะสื่อส า รออกไปมากกว่า ชาวหนูมักมีคนรู้จักมากกว่าที่จะมีเพื่อนแท้ แต่ชาวหนูก็ให้ความสำคัญกับมิตรภาพมาก เมื่อคุณได้เป็นเพื่อนแท้ของคนปีชวดแล้วล่ะก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ราวกับ เป็นครอบครัวเดียวกันเลยทีเดียว คนเกิดปีนี้เป็นคนเก็บตัวเมื่อมี ปั ญ ห า และไม่ชอบเล่า ปั ญ ห าส่วนตัวให้ใครฟัง แม้โดยปกติจะเป็นคนช่างพูดคุย แต่ก็ไม่ได้ไว้ใจใครได้ง่ายๆ แม้คนเกิดปีชวดจะมองโลกในแง่ ร้ า ย บ้าง และใจแคบจนดูเป็นคนเห็นแก่ตัว ในบางครั้ง

4. ค น ที่เกิดปีฉลู

มั ก เ ป็ น คนขยันขันแข็ง แน่วแน่ และเชื่อมั่นในตัวเอง ค่อนข้างเคร่งขรึม พูดจาสุภาพเรียบร้อย นิสัยอ่อนโยน คบกับคนได้ทุกชนชั้น มักเป็นที่รักใคร่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เห็นประโยชน์ส่วนรวม และ มีน้ำจิตน้ำใจดี คนเกิดปีฉลูนั้น ค่อนข้างยึดมั่นใน ความคิด ของตนเอง โดยเชื่อการตัดสินใจของตนเองอย่างไม่มีการเ สี ยใจภายหลัง นอกจากนั้นยังเป็นคนรักครอบครัว แม้จะคิดอยู่เสมอว่าบุคคลใกล้ชิดไม่เข้าใจตัวเองก็ตาม แต่ชาวฉลูก็ยังเป็นคนอดทน เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น และเป็นเพื่อนที่น่าคบคนหนึ่ง ชาวฉลูนั้นมีความรับ ผิ ด ชอบสูง มีความซื่อสัตย์ เห็นความสำคัญของครอบครัว ซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียวจากคู่ของตนเสมอ คู่ที่เหมาะกับคนปีฉลูที่สุดคือคนที่เกิดปีชวด ระกา มะเส็ง หรือวอก รองลงมาคือผู้ที่เกิดปีฉลูด้วยกันเองหรือผู้ที่เกิดปีเถาะ ที่พอเข้ากันได้บ้าง ก็คือผู้ที่เกิดปีกุน หรือจอ ที่ไม่ถูกกันอย่างยิ่งคือผู้เกิดปีมะเมีย หรือ ปี ข า ล

5. ค น ที่เกิดปีมะเมีย

เ ป็ น คนปากแข็ง ใจอ่อน มักใช้สติปัญญา และแรงกายอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งที่ตนต้องการ เป็นคนคล่องแคล่ว ว่องไว รับอาสาคนอื่นดีมาก มีความซื่อสัตย์สูง แต่มักเป็นคนขี้อาย ไม่ชอบแสดงออก บางคนพูดไ ม่ เก่งเลย ชอบอยู่เป็นที่เป็นทาง หากไปที่ไกลๆมักชอบให้มีผู้นำไป แต่ลึกๆแล้วเป็นคนใจร้อน และ เชื่อมั่นในตนเองสูง พอสมควร

6. ค น ที่เกิดปีมะแม

มี เ ส น่ห์ มีความเป็นศิลปินสูง มักมีพรสวรรค์ และรักธรรมชาติ นอกจากนั้นยัง มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ นุ่ ม น ว ล มารย าทงดงาม ทำให้มีคนมาหลงรักและชื่นชอบมากมาย ผู้เกิดปีนี้ไม่ค่อยมีความมั่นใจ เมื่อมีปั ญ ห า โดยจะต้องการความรักความคุ้มครอง ตลอดเวลา ไม่ชอบเผชิญหน้า ไม่ชอบตัดสินใจเรื่องหนักๆ และมักจะเป็นผู้ตามผู้อื่นในเรื่องใหญ่ๆเสมอ คนเกิดปีมะแมเป็นคนช่างฝัน แต่บ่างครั้งก็มองโลกในแง่ร้ า ย ลังเล กังวล วิตกจริตมากไป คนเกิดปีนี้ค่อนข้างขี้เกียจ ดังนั้นหากสบโอกาสก็พร้อมจะยอมแต่งงานกับคนร่ำรวย เพื่อความสะดวกสบายของตนเอง นอกจากชาวปีมะแมยังหมกมุ่นกับรูปลักษณ์ของตนเอง โดยคิดว่ารูปลักษณ์ภายนอกส่งผลต่อ ความมั่นคง ทางจิตใจ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองดูดี จริงๆ แล้ว ชาวมะแมก็จะไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนเ ด็ ด ข า ด เนื่องจากคนเกิดปีมะแมเป็นพวก ไม่กล้าตัดสินใจ เ ด็ ดข า ด จึงชอบพึ่งเรื่องลี้ลับเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้ตนเอง ชอบอ่านหนังสือเรื่องโหราศาสตร์ และโชคชะตาราศี จึงไม่น่ า แ ป ล กใจที่คุณจะพบหมอดูที่เกิดปีมะแมอยู่บ่อยๆ คนเกิดปีนี้เป็นคนไม่มีระเบียบ ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่ จะทำธุรกิจ โดยควรหันมาเป็นช่างฝีมือ ศิลปิน หรือนักเขียน อาชีพใดๆ ก็ตามที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ ทักษะทางศิลปะ

7. ค น เกิดปีมะโรง

มั ก เ ป็ น คนพูดจาเยือกเย็น เป็นที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นผู้ใหญ่ เป็นที่น่าพอใจของสมณะชีพราหมณ์ทั่วไป มักต้องออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปรุ่งเรืองที่อื่น คนเกิดปีมะโรง เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง กระตือรือร้น ทรงอิทธิพล และคล่องแคล่ว นอกจากนั้นยังแข็งกร้าว ยืนหยัดและแน่วแน่ คนเกิดปีมะโรงเป็นคนมีศิลปะในการพูด มัก มีความคิดเห็นดีๆ และเป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมมาก พรสวรรค์บวกกับความใจกว้างทำให้คนเกิดปีนี้มีหน้าที่การงาน โดดเด่น อย่างไรก็ตาม คนเกิดปีมะโรงมีนิสัยโกรธง่าย และมีแนวโน้มที่จะภูมิใจในตัวเอง และมั่นใจ จนเกินไป จนทำให้กลายเป็นคนหงุดหงิดง่าย ดื้อรั้น เ ผ ด็ จ การ และหัวสูง นอกจากนั้นยังหมกมุ่นกับยศถาบรรดาศักดิ์ และเงินทองมากเกินไป คนเกิดปีนี้จึงเกลียดที่จะต้องแก่ตัวไปตามวัย คนเกิดปีมังกรนี้มีแต่คนรัก มักไม่ค่อย ผิ ด หวังในความรัก ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีชายหนุ่มมารุมตอมจนหัวกระไดไม่แห้ง คู่ที่เหมาะที่สุดกับคนเกิดปีมะโรงคือคนเกิดปีชวด เถาะ กุน หรือวอก รองลงมาคือขาล มะแม ระกา มะเส็ง หรือมะเมีย ถ้าคนเกิดปีมะโรงจับคู่กับคนปีจอ คนที่จะไม่สบายใจที่สุด คือคนปีจอเอง คู่ปีมะโรงกับฉลูมีแนวโน้มจะ ท ะ เ ล า ะ กัน ส่วนคู่มะโรงกับมะโรงนั้น มักจะมี ปั ญ ห า ชิงดีชิงเด่นกันตลอด เวลา

8. ค น เกิดปีมะเส็ง

มี เ สน่ห์ ดึงดู ดใจ และเป็นที่รักของผู้อื่น ถ้าเจองานที่รักจะเป็นคนเอาการเอางาน ออกจะเย่อ ห ยิ่ ง จองหองภูมิใจในตัวเอง มักมีทิฐิมานะ ใจน้อย โ ก ร ธ ง่าย หายเร็ว คนเกิดปีมะเส็งนั้น มี โ ช ค เสมอ และ ไม่ค่อยข า ดเงิน เ ค ล็ ด ลั บ สำหรับคนเกิดปีงูเล็กคื อ ให้พย าย ามหางานที่ไม่เ สี่ ย ง และไม่หนักมากนัก เนื่องจากคนเกิดปีนี้มีนิสัย เ กี ย จคร้าน อยู่ในตัว

9. ค น ที่เกิดปีระกา

มั ก เป็นพวก หัวอนุรักษ์นิยม มีความตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อมปิดบัง ชอบเข้าสังคม ต้องการการใส่ใจจากผู้อื่น ชอบจัดการ ชอบตกเป็นเป้าสายตา ชอบคำเยินยอ และบางครั้งอาจแต่งตัว สวยงามเพื่อเรียกความสนใจ คนเกิดปีระกาเป็นคนที่ห่วงภาพลักษณ์ ของตัวเองมาก มักไม่ยอมรับคำตำหนิติเตียน และเป็นคนค่อนข้างหัวดื้อ คนเกิดปีระกาแม้จะชอบใช้เงิน แต่ก็รู้คุณค่าของเงิน รู้จักเก็บออม แต่ก็มักมีเรื่องต้องใช้แบบไม่คาดฝัน คนเกิดปีนี้เป็นผู้สังเกตการณ์ที่ แม่นยำ มีพื้นฐานจิตใจที่ค่อนข้างร ะ มั ด ร ะ วั ง ด้วยพรสวรรค์ในด้านการรับรู้นี้ ทำให้คนเกิดปีระกา แ ก้ ปัญหาได้เก่ง คนเกิดปีนี้มักอยู่เฉยไม่เป็น นอกจากนี้ยัง มีทักษะในหลายๆ ด้าน ที่ช่วยให้คนปีระกา สามารถก้าวหน้าได้ไม่ย าก ชาวปีระกายังเป็นนักฝันตัวยง และความช่างฝันนี่เองที่มักทำให้คนปีระกา ผิ ด หวังเสมอ เนื่องจากความเป็นจริงไม่เหมือนกับความฝันที่วาดไว้ ความดีหมายเลขหนึ่งของคนเกิดปีระกาคือ ความซื่อสัตย์ โดยจะเป็นเพื่อนที่แสนทุ่มเท เมื่อคนปีระกาตกอยู่ในห้วงรัก จึงพร้อมจะมอบกายถวายชีวิตทำทุกอย่างตามใจคนรัก คู่ที่เหมาะสมที่สุดคือ คนเกิดปีมะเส็ง รองลงมาคือ ปีฉลู กุน วอก หรือมะโรง ที่พอเข้ากันได้บ้างคือ ปีชวด หรือปีจอ ปีต้องห้ามคือ มะเมีย ขาล เถาะ มะแม หรือระกาด้วยกัน

10. ค น ที่เกิดปีวอก

เ ป็ น คนสนุกสนาน เฮฮา ร่าเริง คล่องแคล่ว ปรับตัวเข้ากับ มิตรสหาย ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังเฉลียวฉลาด สามารถทำเรื่องน่าเบื่อให้สนุกได้อย่างน่าแปลกใจ มีทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ส่วนตัว คนเกิดปีนี้ยังดูเชี่ยวชาญด้านสังคม พูดจาเสนาะหู มีวาทศิลป์ แต่บางทีก็สวมหน้าก า ก เพื่อพรางความคิดเห็นที่ตนเองมีต่อผู้อื่นได้อย่างแนบ เนียนภายใต้ท่าทางที่แสนเป็นมิตร นิสัยนั ก เ ล ง หากเล่นการ พ นั น หรือเ ส พ ย า เ ส พ ติ ดแล้วเลิกได้ย าก คนเกิดปีวอกแก้ปัญหาเก่งมาก ถ้าคุณมีปัญหามาปรึกษาคนเกิดปีนี้รับรองไม่ผิ ดหวัง เพราะชาววอกเป็นผู้ฟังที่ดีและจะชี้แนะคำที่เหมาะสมเสมอ ความอย ากรู้อย ากเห็น ทำให้คนเกิดปีนี้ต้องการ จะเรียนรู้ตลอดเวลา ส่วนข้อเ สี ยของคนปีวอกคือบางครั้งก็ข า ดเหตุผล แต่ชอบสร้างภาพหรือ ห ล อ ก ล ว งให้ผู้อื่นเชื่อตามตน บางคนเห็นว่าคนเกิดปีวอกเป็นคนเห็น แ ก่ ตัว ชอบฉ ว ยโอกาส เจ้าเล่ห์ แต่ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไร คนเกิดปีนี้ก็ไม่ค่อยสนใจ เสน่ห์และโชคที่มี อาจทำให้คนเกิดปีวอก มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั่วไป

11. ค น เกิดปีกุน

คุ ณ คื อต้นแบบ แห่งความจริงใจ บริสุทธิ์ ผ่อนปรน ง่ายๆ สบายๆ คุณจะรู้สึกว่าคนเกิดปีกุนนี้ ช่างดี เหลือเกิน อะไรก็ดูเต็มอกเต็มใจทำไปทั้งหมด นอกจากนั้นยังเป็น คนระ มั ด ระ วังความรู้สึกของผู้อื่น ช่างเอาใจใส่ผู้บังคับบัญชา ชอบอาสา และไม่ชอบทำให้ใครผิ ดหวัง คนเกิดปีกุนจึงมักเป็นที่รักของทุกคนและก้าวหน้าในอาชีพการงาน คนเกิดปีนี้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ รักการบริการ คนส่วนใหญ่จึงฉวยโอกาสเอาเปรียบตรงข้อนี้ คนเกิดปีนี้พร้อมสละความสุขส่วนตัวเพื่อผู้อื่น และเป็นเพื่อนที่ดี แต่มีข้อเ สี ย คือ มักง่าย บางครั้งทำอะไรไม่คิดให้ถี่ถ้วน ไม่ชอบพิธีรีตรอง เก็บความลั บไม่อยู่ มักมีปัญหา สุ ขภาพรบกวน ชอบรับประทานอาหาร และมักเผลอตัวรับประทานอาหารมากเกินไปเสมอ คนเกิดปีกุนเป็นคนยิ้มเก่งพูดน้อย แต่ลองได้พูดเมื่อไรล่ะก็ หยุดไม่ได้เลยล่ะ นอกจากนั้นยังเป็นคนฉลาด ใฝ่รู้หมือนคนเกิดปีวอก ในเรื่องของความสัมพันธ์ คนเกิดปีกุนมักมีความรู้สึกไว อ่อนหวาน ซื่อบริสุทธิ์ ช่างเอาใจ โรแมนติก แต่บางครั้งก็ ขีหึงหวง คู่ที่เหมาะสมที่สุดคือ คนเกิดปีมะแม มะโรง เถาะ ชวด หรือกุนเหมือนกัน รองลงมาคือ ปีจอ วอก ขาล หรือมะเมีย ที่พอเข้ากันได้คื อ ปีระกา หรือฉลู ส่วนปีที่ต้องห้าม คื อ ปีมะเส็ง

12. ค น เกิดปีจอ

เ ป็ น คนซื่อสัตย์ จริงใจ และ จงรักภักดี เป็นคนชอบอาสาเจ้านาย จึงมักได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่ คนที่เกิดปีนี้มักเป็น คนจริงจัง ขีบ่น ขีวิตก แต่ก็เป็นคนมีศักดิ์ศรี และพร้อมจะ ต่ อสู้เพื่อความยุติธรรม คนเกิดปีจอ เป็นคนช่างเลือก และ ร ะ มั ดระ วังตัว เป็นเพื่อนที่น่ารักพอสมควร อย่างไรก็ตามคนเกิดปีจอมักมีนิสัย ห ว าดก ลั วหวาดร ะ แ ว ง บางคนตื่นตกใจง่าย คนเกิดปีนี้รักษาความลั บได้ดี เคารพประเพณี และชอบช่วยเหลือผู้อื่น แถมยังเป็น ค น ฉ ล า ด ช่างเอาใจใส่ และเป็นผู้ฟังที่ดี เมื่ออยู่ในความสัมพันธ์ คนเกิดปีจอ มักจะยอมให้คนรักเป็นฝ่ายได้ ส่วนตัวเองเป็นผู้ให้ แต่ก็เป็นคนที่ต้องการ การแสดง ค ว า ม รั ก จากคู่ของตนอย่างสม่ำเสมอ คู่ที่เหมาะที่สุดกับคนปีจอคือ ปีมะเมีย ขาล หรือกุน ที่พอเข้ากันได้คือ ปีเถาะ ชวด หรือวอก หรือหากคิดจะรัก กับ คนเกิดปีฉลู มะโรง มะแม ระกา หรือจอด้วยกันก็ได้ แต่จะ ลำ บ า ก ต้องอดทน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

4 × 1 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า