สิ่งที่ฉันทำเพื่อตัวเอง มีแค่สองอย่าง นอกนั้นทำเพื่อคนอื่นหม ดเลย

สิ่งที่ฉันทำเพื่อตัวเอง มีแค่สองอย่าง นอกนั้นทำเพื่อคนอื่นหมดเลย

คนไทยทั่วประเทศคงตั้งคำถามอยู่ในใ จว่า พระองค์ท่านมีวันหยุดบ้างไหม ทรงเหน็ ดเหนื่อ ยพระวรกายมากไหม

จากแถลงการณ์ ฉบับล่าสุดที่ทรงเข้าประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องจากทรงพระประชว รนั้น จะเห็นว่าล้วนเป็นเพราะทรงงานอย่างหนั กต่อเนื่อ ง ด้วยพระชนมายุที่มากขึ้นด้วย ปวงพสกนิกรทั้งหลายอยากให้ทรงพักผ่อนมากมากถนอมพระวรกา ยมากมาก

ขอให้ทรงสถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ขออำนา จแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลปกปักรักษ าให้ทรงหา ยจากอากา รพระประชว รโดยเร็วด้วยเทอญ ขอเจ้าฟ้าของคนเดินดิน ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สิ่งที่ฉันทำเพื่อตัวเอง มีแค่ ๒ อย่าง คือ

กิน กับ เรียนหนังสือ

นอกนั้นทำเพื่อคนอื่นหมดเลย

พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

8 โครงการตามพระราชดำริพระเทพฯ

๑ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เป็นโครงการแรกที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน แล้วนำผลผลิตที่ได้ มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงิน สิ่งของ พัน ธุ์พืช พัน ธุ์สัต ว์ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์การประกอบอาหารให้แก่โรงเรียนในโครงการ การดำเนินงานของโครงการนี้นอกจากจะช่วยแ ก้ปั ญห าการขา ดแคล นอาหารกลางวันแล้ว ยังทำให้เด็ กนักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไป

๒ โครงการควบคุมโร คขา ดสา รไอโอดีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนั กถึงปั ญห าการระบา ดของโร ค ค อ พ อ ก เนื่องมาจากการขา ดสา รไอโอดีน ทั้งจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข และจากการที่พระองค์ทรงพบเห็นในระหว่างเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรว จตระเว นชา ยแดน จึงมีพระราชดำริที่จะดำเนินการเพื่อช่วย แ ก้ไ ขปั ญห าเหล่านี้ โดยเสริมการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๓ โดยคาดหวังว่า หากมีการดำเนินงานควบคุมและป้อ งกันโร คขา ดสา รไอโอดีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องแล้ว ก็จะเป็นการช่วยแ ก้ปั ญห าสาธารณสุขของประเทศโดยส่วนรวมได้

๓ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ กในถิ่นทุ รกั นดา ร

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีค ร ร ภ์ หญิงให้น ม บุ ต ร และเด็ ก ท า ร ก แรกเกิดจนถึง 3 ปี ที่อยู่ในถิ่น ทุ ร กั น ด า รได้รับบริการที่เหมาะสมและได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ร่วมกับ จนท อน า มั ย ในพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องโภชนาการและสุ ขภ าพอ น า มั ยแก่หญิงมีค ร ร ภ์ และ สสน. อาหารเสริม วิตามิน ให้กับหญิงมีค ร ร ภ์

๔ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

เป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุ รกั นด า รซึ่งประสบกับความขา ด แ คล นในหลายๆ ด้าน ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบั ง คั บ อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใ จ ในวิชาการอย่างดี พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอื่นๆ และช่วยให้ครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูตำ ร ว จ ต ร ะ เ ว น ชา ย แ ด น ซึ่งไ ม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงทำหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕ โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีฐานะยากจ น ในถิ่นทุ รกั นด ารได้รับการศึกษาต่อ ตามความสามารถและกลับไปช่วยพัฒนาชุมชนในถิ่นทุ ร กั น ด าร

๖ โครงการฝึกอาชีพ

เป็นโครงการที่โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรว จ ต ร ะ เว  น ชา ยแ  ดนที่ไ ม่อาจศึกษาในระดับสูงต่อไปได้ และเน้นให้มีการฝึกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้นๆ ในระยะเริ่มแรกให้จัดทำในโรงเรียนทดลองก่อนภาคละ ๑ โรง โดยมีกรมอาชีวศึกษา(ขณะนั้น) รับไปสนองพระราชดำริฯ

๗ โครงการส่งเสริมสหกรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นว่า การปลู กฝั งสหกรณ์แก่เด็ กและเยาวชน โดยเริ่มจากโรงเรียนเป็นอันดับแรก จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใ จในกลุ่มของเด็ กนักเรียน ตลอดจนครูและประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การรวมกลุ่มกันในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมตำรว จ ณ โรงเรียนตำรว จตระเว นชา ยแด นบ้านภู่ต่าง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ให้ดำเนินการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรว จตระเว นชา ยแด น และมีพระราชกระแสกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๔ ให้ส่งเสริมวิธีสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็ กนักเรียน จึงได้เริ่มดำเนินโครงการการส่งเสริมสหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้น

๘ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อปลู กฝั งให้เด็ กนักเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึ กในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน , ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องการอนุ รัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ดำเนินกิจกรรมการอนุ รั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยสาธิตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้ าแฝ ก

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

11 − 9 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า