อันตร าย ถ้าไม่ล้าง-ลวก ก่อนปรุงอาหาร

อันตร าย ถ้าไม่ล้าง-ลวก ก่อนปรุงอาหาร

วุ้นเส้นสด มีส ารเ คมีที่จำเป็นต้องนำมาล้างด้วยน้ำประปา หรือลวกน้ำร้อน ก่อนนำปรุงอาหาร หากร่างกายได้รับส ารเ คมีนั้นมากๆ อาจทำให้หายใจติดขัด ป วดท้อง ท้องร่วง เวียนศีรษะ อาเจีย น หมดสติ และอาจต า ยได้ในผู้ที่แพ้มากหรือเป็นหอ บหื ด

เฟซบุ๊กเพจ เ คมีฟิสิ กส์ของสิ่งทอ อาหาร และของรอบตัว ระบุว่า “วุ้นเส้นสด” มักมีส ารในกลุ่มซัลไฟต์ (sulfiting agent) ที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เพื่อต้ านการหื น และป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นที่เป็นสาเห ตุทำให้อาหารเน่ าเสี ย

โดยที่สา รกลุ่มซัลไฟต์ที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ก็ได้แก่ Calcium hydrogensulfite, Potassium bisulfite, Potassium metabisulfite, Potassium sulfite, Sodium hydrogensulfite, Sodium metabisulfite, Sodium Sulfite หรืออาจจะใช้ก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide หรือ SO₂) โดยตรง

สา รกลุ่มนี้จะมีเอกลักษณ์คือ เมื่อโดนความชื้นหรือน้ำร้อน หรือมีสภาวะที่เป็นก รดจะส่งกลิ่นเหม็นฉุนเฉียว (pungent odour) ของก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมา

อันตร ายจากส ารกลุ่มซัลไฟต์ในวุ้นเส้นสด

แม้ว่าส ารในกลุ่มซัลไฟต์นี้จะค่อนข้างปลอดภั ยในการใช้กับอาหาร แต่อาจอันตร ายต่อร่างกาย ตามข้อมูลพบว่า พิ ษของก๊า ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปริมาณ 8 ppm (ส่วนในล้านส่วน) จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองของระบบหายใจ และในปริมาณ 20 ppm จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา เป็นส ารก่อภูมิแ พ้ (food allergen)

ถ้ารับประทานเข้าไปไม่มาก ร่างกายก็สามารถขับออกทางปัสสาวะได้ แต่ถ้ามีมากเกินไป จะมีผลไปลดประสิทธิภาพการใช้โปรตี น และไขมันในร่างกายของคนเราและมีฤ ทธิ์ทำลา ยวิตามิน B1 ด้วย

โดยถ้าก๊า ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สะสมในร่างกายมากๆ อาจทำให้หายใจติดขัด ปว ดท้อง ท้องร่วง เวียนศีรษะ อาเ จียน หมดสติ และอาจเสี ยชีวิตได้ในผู้ที่แพ้มากหรือเป็นหอ บหื ด

สา รในกลุ่มซัลไฟต์มีพิษและเป็นส ารก่อภูมิแ พ้ (food allergen) จาก พระราชบัญญัติอาหารของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดการใช้เกลือซัลไฟต์ เกลือไบซัลไฟต์ของโซเดียม และโพแทสเซียมเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ

ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) และได้กำหนดปริมาณการใช้ของส ารดังกล่าวในอาหารบางชนิด ได้แก่ น้ำตาลทราย น้ำตาลมะพร้าว วุ้นเส้น เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว แอพริคอตแห้ง ลูกเกต กุ้งเยือกแข็ง เนื้ อกุ้งดิ บ ฯลฯ

องค์การอนามัยโลกกำหนดค่าความปลอดภั ยไว้ คือ ปริมาณที่ได้รับต้องไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัม/คน/วัน

กินวุ้นเส้นสดอย่างไรให้ปลอดภั ย

การกำจัดสา รเ ค มีอย่างสา รในกลุ่มซัลไฟต์ง่ายมากๆ เพียงนำไปล้างในน้ำประปาที่มีองค์ประกอบของสา รประกอบคลอรีนเนื่องจากว่าเกิดปฏิกิริย ารีดอกซ์ที่ทำลา ยล้างกันเอง หรือนำไปลวกทิ้งในน้ำเดือ ดก่อนนำมาปรุงอาหาร

เพียงเท่านี้ก็สามารถกำจั ดส ารเ คมีตกค้างจากวุ้นเส้นสดได้ง่ายๆ สามารถปรุงอาหารต่อได้อย่างปลอดภั ย

ครั้งหน้าก่อนรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยวุ้นเส้นสด อย่ าลืมล้างในน้ำประปา หรือลวกทิ้งด้วยน้ำเดือดก่อนปรุงอาหารทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าวุ้นเส้นสดอันตร ายกว่าวุ้นเส้นอบแห้ง เพราะถ้าล้าง หรือลวกทิ้งอย่างถูกวิธี ก็สามารถรับประทานได้อย่างไม่มีปัญหา นอกจากนี้การล้างวุ้นเส้นสดในน้ำประปาให้ผลดีกว่าการล้างในน้ำธรรมดา เนื่องจากว่ามีคลอรีนที่สามารถออกซิไดซ์ซัลไฟต์ให้เป็นซัลเฟตได้ดี อีกทั้งยังเป็นการเจือจางความเข้มข้นได้ดีด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล :เฟซบุ๊กเพจ เ คมีฟิสิ กส์ของสิ่งทอ อาหาร และของรอบตัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

16 ÷ = 2

Back To Top