ทายนิ สั ยจา กเลขตัวสุ ดท้ายขอ งหมายเลขบัตรประชาชน แม่ นมาก

ทายนิ สั ยจา กเลขตัวสุ ดท้ายขอ งหมายเลขบัตรประชาชน แม่ นมาก

เล ขท้ายเป็นเล ข 0

เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีคุณธรรมและเมตตาธรรม จิตใจดีมีความรับผิ ดชอบสูง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เฉลียวฉลาด ปราด

เปรื่อง มีปฏิภาณในไหวพริบอันยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรารถนาการเป็นบุคคลแถวหน้า และการได้รับความยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้าง แต่คุณเป็นคนที่มีโอกาส แต่ต้องพล าดจังหวะดี ในชีวิตตลอด หลายครั้ง เพราะเกิดการลังเล กล้า กลั ว

เล ขท้ายเป็นเล ข 1

แสดงถึงความIด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำใน หน้าที่การง า น อยู่ในจำพวกแนวหน้า และบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วย

เหลือทั้งทรัพย์สินเงินทอง และคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา จ นทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเอง แต่หากไม่พอใจใครแล้ว เขาจะไม่สนใจเ ล ย 

เป็นจำพวกหยิ่ งในศักดิ์ศรี ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลด ศักดิ์ศรีให้ใคร จะมีนิ สั ยละเอียดอ่อนในเ รื่ อ งความรัก หมดเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะประสบความสำเร็จและสามารถทำง า น ได้ดีทุกแขนง

เล ขท้ายเป็นเล ข 2

แสดงถึงความสำเร็จความอบอุ่นจากมิตรและบริวาร แต่บางครั้งไม่ค่อยมีความมั่นใจไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว หากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียว จะมีเสน่ห์กับเ พ ศ ตรงข้ามเป็นที่รักของเพื่อน แต่บางครั้งจะโดนอิ จฉาอยู่บ่อย เพราะ

เสน่ห์ดีเกินไป ตามเล ขศาสตร์บ่งบอกว่า หากจะให้ทำง า น สำเร็จโด่งดังมีชื่อเสี ยงจะต้องทำง า น ร่วมกับคู่ครองตนเอง วัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัว ฐานะดีมีความสบายขึ้นเรื่อย

เล ขท้ายเป็นเล ข 3

แสดงถึงความทุ กข์ใจ จะมีปัญห าเ รื่ อ งต่าง ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่บ่อย หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุ กข์ใจ ไม่สบายกายอยู่ร่ำไป 

และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากกว่านี้ ร ะ วั ง จะมีปัญห ากับบุคคลที่ 3 เข้ามาสร้างความแต กแยกในครอบครัว เล ข 3 นี้เป็นเล ขแห่งเงารัก เงาร้าง ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มาก อย่าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจ นเกิดเป็น

ความทุ กข์ให้กับตนเอง และหากช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคงจะย าก เพราะเล ข 3 เป็นเล ขของผู้ให้ อย่างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้วอีกไม่นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัวของตน

เล ขท้ายเป็นเล ข 4

แสดงถึงเล ขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุแต่จะมีความเหน็ดเหนื่อຍมากเหมือนกัน เพราะคำว่า 

“แม่ทัพ” ก็รู้ความอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลง า น แล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอกน่ะ แต่เล ข 4 เป็นเล ขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า หากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็ว ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตั ดสินใจ แต่ ร ะ วั ง จะมีเ พ ศ ตรงข้ามหลงรัก และ

เข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วย และไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญอยู่ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอก็จะมีการติ ฉิ นก่อน หากอดทนไม่ สนใจความรู้สึกของคนอื่นได้ละก็ ชีวิตนี้ร ว ยใจสบายกายแน่นอน

เล ขท้ายเป็นเล ข 5

แสดงถึงเล ขแห่ง เ ว ท ม น ต์ และเสน่ห์หากับเ พ ศ ทั่วไป มีความ ห ยิ่ ง ท ะ น ง ในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แ ค่ กาย แต่ใจ นั้นไม่ 

ยอมใครเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองเวลา เ ดื อ ด ร้ อ น หาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นมีไม่ เพราะเล ข 5 จะมีความสบายกาย แต่ทุ กข์ใจอยู่เรื่อย เพราะคิดมากจ นเกินเหตุและจะเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตรหากทำธุรกิจเกี่ยวกับเอกส า รจะประสบความสำเร็จดีมีชื่อเสี ยงแต่

ไม่ว่าง า น ด้านไหน เล ข 5 ทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเ รื่ อ งส่วนตัว เช่น เ รื่ อ งความรักอย่าปล่อยให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัยบุตรและบริวาร ในภายภาคหน้าจะมีความพอดีกับชีวิตเกิดความสุขตลอดไป

เล ขท้ายเป็นเล ข 6

แสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัว แต่ไม่ค่อยยอมนำออกมาใช้ อย่าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนัก เล ข 6 เสน่ห์อยู่ที่ “เงา” ของตนเอง จะมีคน

รักใคร่เอ็นดูทั้ง เ ด็ ก และผู้ใหญ่ แต่ต้องแต่งตัวให้มีความเด่นในตนเอง และมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูงมาก ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดู จะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จ เล ข 6 ต้องลดโทนเสี ยงลงอีกเพราะโทนเสี ยงนั้นบ่งบอกถึง

อำนา จความยิ่งใหญ่เกินตัว ไม่เพราะแก่ผู้ได้ยิน ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในทางการง า น เมื่อมีปัญห าใด ก็จะเอาตัวรอดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปลายชีวิต

เล ขท้ายเป็นเล ข 7

อย่าปล่อยเวลาให้เสี ยไปกับคนอื่นให้มากนัก และอย่ายึดติดอยู่กับสิ่งเดิม เพราะเล ข 7 เป็นเล ขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นไกด์

หรือทำง า น ที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จดี ร ะ วั ง จะมีปัญห าเ รื่ อ งรัก เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเ รื่ อ งรัก 3 เส้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ ปัญห าต่าง ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องคิดให้มากนัก เพราะทุกอย่างจะคลี่คลายไปด้วยดี การเงินถึงจะไม่

คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะเล ข 7 เป็นเล ขที่ส่งลา ภผลอยู่เนือง หากผู้ใดที่ได้เล ข 7 จะเหนื่อຍหน่อยในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นานจะมีความสุข มีโชคล าภ และจะได้รับความสุขกับมิตรและบริวาร

เล ขท้ายเป็นเล ข 8

แสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสี ยงให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาไม่อยู่นิ่ง กล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตั ดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การง า น ที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ และผู้ใหญ่จะให้ ความช่วยเหลือ ไม่หลงใหลใน กิ เ ล ส ตั 

ณ หาให้มากนัก ไม่สนุกจ นลืมครอบครัวแล้วบั้นปลายชีวิตจะมีฐานะดีมาก เป็นที่น่าพอใจของวงศ์ตระกูล มีชื่อเสี ยงเป็นที่นับถือจากคนทั่วไป

เล ขท้ายเป็นเล ข 9

แสดงถึงอำนา จ ความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้ามาก ทำง า น ด้วยสมองเป็นนักพูด หรือนักบรรย ายจะมีชื่อเสี ยงโด่งดัง แต่

หน้าที่อันเหมาะคือ ผู้เผ ยแพร่ศๅสนๅจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัส เหนือกว่าคนทั่วไป บางครั้งสามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ก่อนใคร ใครได้เล ข 9 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

2 + 5 =

Back To Top