ใครดื่มทุกวันต้องรู้ กาแฟดำไม่ใส่น้ำตาล

ใครดื่มทุกวันต้องรู้ กาแฟดำไม่ใส่น้ำตาล

1 ลดน้ำห นั ก ช่วยล ด ไ ขมัน

กาแฟดำมีส่วนช่วยในการส ล า ยไ ข มั นในร่างกาย เพราะจะเข้าไปเร่งระบบการเ ผ าผ ลาญจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนัก การดื่ม

กาแฟดำร้อน จำช่วยก ร ะ ตุ้ นให้กรดในก ร ะเ พ า ะทำงาน ทำให้ร่างกายเราสามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้น แถมยังป้ อ งกันไม่ให้ไ ข มัน สะสมในร่างกายด้วย และยังช่วยลดอั ต ร า การเกิดคอเ ล สเ ต อ ร อลในร่างกายอีกด้วย

2 ลดความเครียด

มีการวิจัยที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการดื่มกาแฟดำว่า สามารถช่วยให้ผู้ดื่มมีอารมณ์ที่ดีขึ้น ลดความเครียดได้กว่า 20 เปอร์เซนต์ โดยการดื่ม

ในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่เกิน 1-2 แก้วต่อวัน จะทำให้ลดความ หั วร้ อ น หงุดหงิด และลดอาการ วิ ต กกั งว ลได้

3 ไม่แก่

การดื่มกาแฟอยู่เป็นประจำจะช่วยให้เราไม่แก่ไว ดูอ่อนเ ย า ว์กว่าค นรุ่นเดียวกัน เพราะในกาแฟดำมีส า รต้ านอ นุ มู ลอิ สระอยู่ ช่วยให้

เซลล์ผิวของเราแข็งแรง ไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัย ทำให้เรามีผิวที่แข็งแรง และยังทำให้ผิวของเราสามารถฟื้นฟูตัวเองหลังโดนแสงแดดได้ด้วย

4 มีแรงอยู่เสมอ

หลังดื่มกาแฟเรามักรู้สึกสดชื่น เพราะส า รค า เฟอีนในกาแฟจะทำให้การทำงานของส ม อ งส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้น ทำให้ร่างกายตื่น

ตัวรู้สึกมีพลัง มีเรี่ยวแรง ทั้งนี้ เคยมีการทำการทดสอบกับนักกีฬาหลังดื่มกาแฟไป 1 แก้ว เขาสามารถฝึกซ้อมได้นานขึ้นจากที่เคยทำได้ เป็นเวลากว่า 1 ชั่ วโมง

5 ป้องกันโ ร ค ห อ บ หื ด

คาเฟอีนในกาแฟ มีฤ ท ธิ์ในการลดระดั บ ความเค รี ย ดและป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส รอง โดยโ ร ค ห อ บนั้นเกิดจากป ระ ส า ทสำรองถูก

กระ ตุ้ น เมื่อผู้เป็นโ ร ค ห อ บ ดื่มกาแฟดำเป็นประจำก็จะช่วยลดความเครียดของปร ะส าท สัม ผั สสำ รอ ง ไม่เกิดภาวะห อ บขึ้นอีก

6 ป้องกันโ ร ค หั ว ใ จ

กาแฟดำช่วยให้ลดความเสี่ ย งในการเป็นโ ร คหั วใ จ เพราะมีวิตามินบีรวมชนิดหนึ่ง ซึ่งช่วยลดคอเ ล สเ ตอรอลใน เ ลื o ด และ

ป้องกันหลอด เ ลื o ด แข็งตัว ทำให้ เ ลื o ด ไม่แข็งตัวและไม่เกิดการอุดตันในหล อ ด เ ลื o ด

7 ป้องกัน อั ลไ ซ เ ม อ ร์

มีการวิจัยจากประเ ท ศ ฟิ น แ ล นด์ เมื่อทดลองให้ช ายวัยกลางคนดื่มกาแฟวันละหนึ่งแก้วในระยะเวลาหนึ่ง สามารถช่ วย ชะ ลอก ารเกิดภา วะความจำ เสื่ อ มได้ถึง 65 % ทั้งนี้ ผลการพิสูจน์ว่ากาแฟมีส่วนช่วยในการบำรุงส ม อ ง โดยเฉพาะในส่วนของความจำ ซึ่งตรงกับข้อมูลของการวิ จัย ในอเมริกา ซึ่งเผยว่า การดื่มกาแฟวันละ 2 แก้ว จะช่วยพัฒนาความจำระยะสั้นได้อ ย่ า งดี

8 ป้องกันโ ร ค มะ เ ร็ง

กาแฟดำมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโ ร ค ร้ า ยอย่ างม ะ เ ร็ งได้ จากกรดอะซิติกที่อยู่ในกาแฟ จะช่วยยับยั้งการเติบโตของเ ซ ล ล์เ นื้ อ ร้ า ยและเข้าทำ ล า ยเ ซ ล ล์ที่ผิดปกติ ที่มีแนวโน้มว่ากำลังจะกลายเป็นก้อน ม ะ เ ร็ งได้

9 ลดความเสี่ยงเ บ า ห ว า น

เพราะในกาแฟมีส า รที่ช่ ว ยต้ าน อ นุ มู ล อิสระมากกว่าผลไม้ในกลุ่มของเบอร์รี่ โดยผู้ ป่ วยที่เป็นโ ร ค เบ าหวานจะมีระดับน้ำตาลใน เ ลื o ด สูง การทานกาแฟดำ จะช่วยลดระดับน้ำตาลใน เ ลื o ด ให้กลับมาอยู่ในระดับปกติ

10 แก้ ป ว ด ไ ม เ ก ร น

สำหรับผู้ที่มีอาการป วดหั วข้างเดียวบ่อยๆ การดื่มกาแฟจะช่วย รั ก ษ าอ าก าร ป ว ด ชั่ วค ร า ว เหล่านี้ได้ เพราะส า ร คา เ ฟ อี น จะ

ช่วยให้ หล อ ด เ ลื o ดขย าย โดยเมื่อหล อ ด เ ลื o ดขย ายตัวมากขึ้น ส่งผลให้ เ ลื o ด มีการไหลเวียนได้ดีขึ้น แก้อากา รป ว ดหั วไ ด้อ ย่ า งดี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

3 + 7 =

Back To Top