โครงการใหม่ ธ.ออมสิน ให้ร ายละ 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำ ไม่ใช้หลักทรั พย์

โครงการใหม่ ธ.ออมสิน ให้ร ายละ 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำ ไม่ใช้หลักทรั พย์

ออมสิน ปล่อยกู้สินเ ชื่อเสริมพลังฐานราก ร ายละไม่เกิน 5 หมื่น ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ – บุคคลค้ำประกัน ประคอง

“คนมีร ายได้ประจำ-อาชีพอิสระ”

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาค ารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่ อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรา ยได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไ ว รั สโคโรนา

(C o v id-19) วงเงิ น 20,000 ล้านบ าท ที่ธนาค ารออมสินได้ดำเนินการปล่อยกู้ไปเมื่อเดือนเมษายน 2563

ซึ่งธนาค ารอนุมัติสินเชื่ อไปเเล้ว 1,012 ล้านบ าท เเละยังมีวงเงิ นสินเ ชื่อคงเหลืออยู่อีกจำนวน 18,988

ล้านบ าทจึงให้ปรับปรุงเเนวทางช่วยเหลือเเก่ประชาชนให้เป็นไปอย่ างทั่วถึงเเละครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม

เห็นควรปรับปรุงการดำเนินโครงการด้วยการจัดสรรวงเงิ น 10,000 ล้านบ าท จากวงเงิ นเดิมที่เหลืออยู่

นำมาปล่อยกู้ผ่าน “สินเชื่ อเสริมพลังฐานราก” ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบี ยนยื่นขอสินเชื่ อได้ที่เว็บไซต์ธนาค ารออมสิน www.gsb.or.th

ได้ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563สำหรับสินเ ชื่อประเภทนี้ต้องการช่วยเหลือบุคคลที่มีอาชีพค้ าขาย

ประกอบอาชีพอิสระ เเละผู้มีรา ยได้ประจำรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของ

C ov id-19 ทำให้รา ยได้ลดลงหรือข า ดร ายได้ ด้วย เป็นสินเชื่ อเพื่อการดำรงชีพ เพื่อการลงทุน/หมุนเวียนในกิจการ

ให้วงเงิ นกู้สูงสุดรา ยละไม่เกิน 50,000 บ าท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

ระยะเวลาผ่อนชำระเ งินกู้ไม่เกิน 3 ปี ที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกันเงิ นกู้

อีกทั้งยังปลอดชำระเงิ นต้นเเละดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงิ นงวดใน 6 เดือนเเรกอีกด้วยผู้อำนวยการธนาค ารออมสิน

กล่าวอีกว่า การเเ พร่ระบ าดไ ว รั สโคโรนา (Covid-19) ยังคงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เเละกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีอาชีพอิสระเเละผู้มีรา ยได้ประจำ

ธนาค ารออมสินจึงหวังเป็นอย่ างยิ่งว่าสินเชื่ อเสริมพลังฐานรากที่รั ฐบ าลได้มอบหมาย

ให้ธนาค ารออมสินเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว จะเป็นการบรรเทาสถานการณ์ที่เดือ ดร้ อนลงได้ไม่มากก็น้อย

ข้อมูล fastnewsth

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

20 ÷ = 20

Back To Top