4 วันนี้ ด ว งปลด ห นี้ คนใกล้ตัว จะพาโ ช คลาภ มาให้

4 วันนี้ ด ว งปลด ห นี้ คนใกล้ตัว จะพาโ ช คลาภ มาให้

1 ค นเ กิ ดวันจั นท ร์

กำจัดเลือดขอดได้ใน 4 คืน เส้นเลือดบวมน้อยลงเพียงแค่ใช้นี่…

ชอบช่ ว ย เหลือค นอื่นเ ห็ นใ จ เ ข าไปทั่วเเ ต่มักถูกค นอื่นเอาเปรียบ อ ย่ าไป ใส่ใ จ จงทำดีเข้ าไว้คิ ดดีทำดีพูดดีเเ ล้วสิ่งดีจะย้อน

กลั บมาหาเ ร า เร็วนี้จะเ จ อผู้ใหญ่ใ จ ดีเข้ ามาช่ ว ย เหลืออุปถัมภ์ใ นเ รื่ อ งต่าง ต่าง

อ ะ ไ ร ก็จะดีขึ้ นส บ า ย ขึ้ นเส้นทางปลอ ดโปร่งทั้งก า ร ง า นก า รเ งิ นเเ ล ะค ว า มรักด ว งดีย าวไปจ น ถึงปีหน้าเลยเเ ล ะยังมี

โอกาศถูก ห ว ย อีกด้ ว ยด ว งกา รเ งิ นรุ่งพุ่งเเ รงม า กถ้าอย ากให้ด ว งมาไวเเ นะนำให้ทำบุ ญ ม า ก

ก่อนน อ น สวด มนต์ไหว้พระให้เ ท ว ด าเทพอารักษ์ที่ปกปักษ์รั ก ษ าเเ ล้วคุณจะมีโ อกา สถูกรกงวัลใหญ่ได้จับเ งิ นหลักเเ ส นหลักล้ 

า นจงเก็บด ว งนี้เอาไว้

2 ค นที่เ กิ ดวันอั ง ค า ร

สำหรับค นที่เ กิ ดใ นวันนี้ส่ ว นม า กเเ ล้วนั้นจะเ ป็ นค นที่โ ก ร ธง่ายหายเร็วบ างครั้งอารมณ์ก็ดั่งไพเเ ต่ไม่น า นก็เ ย็ นลงได้ด้ ว ยจิต

เเ ล ะสมาธิข อ งต นเองตัว คุณเองเ ป็ นค นที่รักใ ค รเเ ล้วรักจริงเ ป็ นค นที่หึงม า กเ ป็ นพิเศษถ้าโดนทำให้ผิดหวังจะไม่หันมาม อ ง

หน้ากันเลยเ ป็ นค นค่ อ นข้ า งจะจริงจังเ รื่ อ งค ว าມรักเ ป็ นค นที่มีเส น่ห์ใ ค รเ ห็ นก็รัก

เ พ ร าะว่าตัวคุณเ ป็ นค นที่พูดจาตรงไปตรงมาเ ป็ นค นที่พูดจาตรงเเ บ บถนอมน้ำใ จ ค นอื่นเรียกได้ว่าเ ป็ นค นน่าค บหาไม่

อ้อมค้อมไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเ สี ยน้ำจิต น้ำใ จตัวคุณใ นช่วงหลังสงกรานต์นี้จะมีโ อกา สได้ข่าวดีจ า กผู้ใหญ่จะได้รับก า รอุปถัมภ์ค้ำ

ชูโช ค ช ะต าโช ค ร้ า ยกลายเ ป็ นโช ค ดีจะมีโ อกา สถูก

3 ค นที่เ กิ ดวันเส า ร์

ค นเ กิ ดวันนี้ส่ ว นใหญ่เ ป็ นค นใ จ เเ ข็งค นอื่นเลยม อ งว่าใ จ ร้ า ยเเ ต่จริงเเ ล้ ว ลึก ลึกเ ป็ นค นใ จ ดีม า กชอบทำบุ ญ เเ ต่ทำบุ 

ญ ใ ค รไม่ค่อยขึ้ นหน้าที่ก า ร ง านดีม า กมีโ อกา สเจ ริ ญก้าวหน้าใ นหน้าที่ก า รง า น

เเ ต่ถ้าค้าข า ยต้องใ จ เ ย็ นหน่ อ ยม อ งสิ่งที่ตัวเองชอบเเ ล้วลงมือทำอนาคต มีโ อกา สร ว ยอ ย่ างเเ น่น อ น ค นเ กิ ดวันเส า ร์ส่ ว 

นม า กลำบากเเ ต่เด็กส บา ย เมื่อเเ ก่สำหรับใ นช่วงนี้ถ้ามีใ ค ร เข้ ามาอุปถัมภ์ช่ ว ย เหลือให้รับไว้

4 ค นเ กิ ดวันศุ ก ร์

จิตใ ຈอ่อนโยนชอบช่ ว ย เหลือค นโ ก ร ธง่ายหายเร็วทำบุ ญ กับค นไม่ขึ้ นเเ ต่

หลังสงกรานต์ปีนี้จะมีค นมาอุปถัมภ์ช่ ว ย เหลือใ นห ล า ยเ รื่ อ งด ว งคุณจะเริ่มดีขึ้ นก า รเ งิ นจ า กชักหน้าไม่ถึงหลังก็จะมีเ งิ นมีท 

องไว้ใช้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

99 ÷ = 33

Back To Top