เฮได้ ไ ฟเขียวจ่าย 3,000 บาทเยีย วย าโ ค วิ ด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไ ฟเขียวจ่าย 3,000 บาทเยีย วย าโ ค วิ ด

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (16 มิ.ย. 63) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือเยี ยวย าภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท ได้แ ก่

1 โครงการช่วยเหลือเยีย วย าแ ก่ประชาชนที่ได้รับผลกระท บ โ ค วิ ด สำหรับ “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

ที่ไ ม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยี ยวย าจากโครงการอื่นๆ ของภาครัฐในช่วงที่ไ วรั สโ ควิ ด แ พร่ระบา ดมาก่อน จำนวน 1,164,222 คน โดยเป็นกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเติมขึ้นมา

สำหรับประชาชนกลุ่มนี้ไ ม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม เพราะจะได้รับเงินเยีย วย าผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ใช้งบประมาณรวม 3 พันกว่าล้านบาท

2 โครงการช่วยเหลือเยี ยวย าสำหรับ “ผู้ลงทะเบียนเราไ ม่ทิ้งกันไ ม่สำเร็จ”

โดยกระทรวงการคลังรวบรวมข้อมูลได้ 302,000 คน กรอบวงเงินอยู่ที่ไ ม่เกิน 906 ล้านบาท

ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบว่า ประชาชนกลุ่มนี้ไ ม่เคยได้รับการเยีย วย าจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แ ก่ กระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และไ ม่ใช่ผู้ประกันตนในระบบสังคมมาตรา 33

โดยที่ประชุม ครม. มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปจัดทำรายละเอีย ดและกำหนดกลุ่มเ ป้าหมายให้ชัดเจน จากนั้นเสนอให้คณะกร รมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทฯ พิจารณาให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน

3 โครงการเยี ยวย ากลุ่มเป ราะบาง

ตามที่ ครม. เคยเห็นชอบในหลักการมาแล้ว โดยเมื่อตรวจสอบไ ม่ให้ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยี ยวย าอื่นๆ พบว่า มีกลุ่มเป ราะบางเข้าข่ายได้รับการเยี ยวย า จำนวน 6.7 ล้านคน แบ่งเป็น

1) เด็ กแรกเกินถึง 6 ปี จากครอบครัวยา กจ น 3 ล้านคน

2) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 4 ล้านคน

3) ผู้พิก าร 3 ล้านคน

การจ่ายเงินจะจ่ายให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 โดยเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเดิมที่เคยได้รับ ได้แ ก่ เงินอุดหนุนเ ด็กแรกเกิด, เบี้ ยความพิก าร และเ บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินจะโอนเข้าเดือนมิถุนายน จำนวน 2 งวด รวม 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคม 1 งวด อีกจำนวน 1,000 บาท รวมต้องใช้กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท

4 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระท บจากโ ค วิ ด เพิ่มเติมจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายไปแล้ว 7 ล้านรายในงวดแรก

ครม. เห็นชอบเพิ่มกลุ่มเป้ าหมาย “เกษตรกรที่ด้อ ยโอกาสและยังไ ม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร” จำนวน 137,093 ราย โดยต้องเป็นผู้ได้รับผลกระท บจากไ วรั ส โ ควิ ด และยังไ ม่เคยได้รับการเยี ยวย าจากมาตรการอื่นๆ มาก่อน โดยเกษตรกรกลุ่มนี้จะอยู่ในภายใต้กลุ่มเ ป้าหมายการเยี ยวย าเกษตรกร 10 ล้านคน ที่กระทรวงเกษตรฯ เคยวางไว้

ครม. เห็นชอบขยายเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกร สำหรับ “เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโ ควิ ด แต่ไ ม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรได้สมบูรณ์ทันกำหนดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563” จำนวน 120,000 ราย

โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในฤดูกาลที่แล้ว แต่ฤดูกาลนี้ขึ้นทะเบียนไม่ทันวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จึงให้ขยายเวลาการลงทะเบียนกลุ่มนี้ไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัตรที่ทางรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือพร้อมจัดสวัสดิการให้กับผู้ที่มี่รายได้น้อย ทั่วประเทศนั่นเอง และยังเป็นเงินช่วยเหลือรายละไ ม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้เพื่อต้องการยกระดับชีวิตคุณภาพประชาชนให้ดีขึ้น และด้วยเห ตุที่รัฐบาลนั้นสนับสนุน จึงทำให้มีหลายคนสนใ จกันอย่างมาก ทำให้มีการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นช่วงๆ ซึ่งรายละเอี ยดการลงทะเบียนนั้นอาจจะต้องติดตามข่าวส ารว่าเปิดเมื่อไหร่ เพียงแต่ในช่วงที่รอการลงทะเบียนนั้น ควรเตรียมเอกส ารต่างๆให้ครบตามเงื่อนไขของการลงทะเบียน

ใครสามารถลงทะเบียนได้บ้าง?

กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ตรงตามคุณสมบัติลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการดังกล่าว โดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติครบ ดังนี้

1 มีสัญชาติไทย

2 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ ต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542

3 มีสถานะว่างงาน หรือ มีรายได้รวมในปี 2559 ทั้งสิ้นไ ม่เกิน 100,000 บาท

4 ไ ม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แ ก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสา รห นี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ไ ม่เกิน 100,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

5 ไ ม่เป็นเจ้าของกร รมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกร รมสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

ที่มา thebangkokinsight

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

90 ÷ 9 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า