เงิน 3,000 มาแล้ว พร้อมเงินสวัสดิการสังคม

วันที่ 10 มิ.ย.เป็นวันที่เงินสวัสดิการภาครัฐสำหรับกลุ่มเปร าะบาง จะเริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีกันแล้ว สามารถไปตรวจสอบกันได้ ซึ่งงวดเดือนมิถุนายนนี้ จะมีความพิเศ ษตรงที่ว่า จะเป็นงวดแรกที่รัฐนำเงิน 3,000 บาท จากโครงการเยี ยวย ากลุ่มเป ราะบาง เข้าบัญชีไปพร้อมกับเงินสวัสดิการ ซึ่งหมายความว่า จะได้รับเงินช่วยเหลือมากกว่าทุกเดือน

อย่างไรก็ดี ในการจ่ายงวดนี้ ยังจำกั ดจ่ายให้เฉพาะกลุ่มเด็ กก่อนเท่านั้น

เงิน 3,000 จ่ายให้ 3 กลุ่มเปราะบาง

1 เด็ กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิด -6 ขวบ จำนวน 1.45 ล้านคน

2 ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน

3 ผู้พิกา ร 2 ล้านคน

การจ่ายเงินเยี ยวย าให้กับกลุ่มเ ปราะบางนั้น จะดำเนินการจ่ายให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มจากเงินอุดหนุนเดิมที่จ่ายอยู่แล้ว ระยะเวลาในการจ่าย 3 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม – กรกฎาคม โดยจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะทบเงินจากเดือนพฤษภาคมไปด้วยในการเริ่มจ่าย

ทำให้กลุ่มเป ราะบางดังกล่าวจะได้รับเงินเยีย วย ารวม 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคมอีก 1,000 บาท รวมทั้งหมด 3,000 บาท โดยใช้วงเงินรวมประมาณ 39,429,237,000 บาทจาก พ.ร.ก. กู้เงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยีย วย า และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระท บจากการระบ าด

กลุ่มเ ด็กแรกเกิด

กลุ่มนี้ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ “เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด” เดือนละ 600 บาท ถ้าหากได้รับเงินเยี ยวย ากลุ่มเปร าะบาง ก็จะได้รับเงินรวมกัน

เดือนมิถุนายน 2,600 บาท

เดือนกรกฎาคม 1,600 บาท

กลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มนี้ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการ “เบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ” จำนวน 600-1,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับอายุ หากได้รับเงินเยี ยวย าด้วย ก็จะได้รับเงินรวมกันไปเช่นเดียวกัน

เดือนมิถุนายน 2,600-3,000 บาท

เดือนกรกฎาคม 1,600-2,000 บาท

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้สูงวัยได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ ในโครงการเราไ ม่ทิ้ง รับเงินเยี ยวย า 5,000 บาท 3 งวดแล้วนั้น จะไ ม่มีสิทธิบเงินเยี ยวย า 3,000 บาทแต่อย่างใด

กลุ่มคนพิก าร

กลุ่มนี้ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ “เบี้ ยยังชีพผู้พิกา ร” 800 บาทต่อเดือน หากได้รับเงินเยี ยวย าด้วย ก็จะรับเงินรวมกับเงินช่วยเหลือเดิมที่ได้อยู่แล้ว

เดือนมิถุนายน 2,800 บาท

เดือนกรกฎาคม 1,800 บาท

นอกจากนี้ กลุ่มคนพิก ารที่มีบัตรประจำตัวคนพิก ารอีก 1.99 ล้านราย จะได้รับเงินอีก 1,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แบ่งเป็น

คนพิกา ร ที่รับเบี้ ยความพิก ารผ่านบัญชีธนาคาร

กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภ ายใ นวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

คนพิกา ร ที่ไ ม่มีบัญชีธนาคาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิกา รจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภ ายใ นวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ส่วนคนพิกา ร ที่ไ ม่ได้รับเบี้ ยความพิก าร กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิก ารโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิก าร คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภ ายใ นวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ทำยังไงได้เงินสวัสดิการ

หากอยู่ในกลุ่มเปร าะบาง แต่ไ ม่เคยได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือสวัสดิการสังคม สามารถเข้าไปลงทะเบียน เพื่อรับสิทธินี้ได้ง่ายๆ ถ้ายังไ ม่แน่ใ จว่า เคยลงทะเบียนไปแล้วหรือไ ม่ สามารถไปตรวจสอบดูก่อนว่ามีสิทธิในด้านนี้อยู่หรือไ ม่

ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ

สำหรับผู้ที่สงสัยว่า ตัวเองได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐหรือไ ม่ สามารถดำเนินการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ และสวัสดิการสังคม ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ขั้นตอนการตรวจสอบ

1 เข้าไปที่เว็บไซต์ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

2 จากนั้นคลิกที่ปุ่มตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

3 กรอกหมายเลขบั ตรป ระช าช น แล้วกดปุ่ม ตรวจสอบ

4 หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยยังชีพผู้พิการ แต่ถ้าหากไม่ได้รับสิทธิใดๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ

จากการตรวจสอบล่าสุด ในเวลา 15.00 น. วันที่ 10 มิถุนายน 2563 พบว่า ช่องทางการตรวจสอบสิทธินี้ ถูกปิดใช้งานแล้ว 

อย่างไรก็ดี หากไ ม่ได้มีชื่อในกลุ่มเป ราะบาง แต่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเป ราะบาง และยังไ ม่เคยได้รับสิทธิใดๆ มาก่อน จะต้องไปลงทะเบียนก่อน โดยต้องเดินทางไปที่ สำนักงานเขต อบต. หรือเทศบาล ตามภูมิลำเนาของตัวเอง ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง และทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ระหว่างการหารือว่าจะช่วยเหลือกลุ่มนี้ รวมไปถึงกลุ่มที่ตกหล่น อย่างไร

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ call center ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 0 2-1 2 7-7 0 0 0 และ 0 2 2 7 0 6 4 0 1 ในวัน และเวลาราชการ

ลงทะเบียนต้องทำยังไง

หากตรวจสอบจนแน่ใ จแล้วว่า ไ ม่มีชื่อตัวเองที่ได้รับสิทธิอยู่ในปัจจุบัน และเข้าข่ายเป็นกลุ่มเป ราะบาง สามารถไปลงทะเบียนที่ สำนักงานเขต อบต. หรือเทศบาล ตามภูมิลำเนาของตัวเอง

ที่มา Bangkok Insight Reporter

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

76 − 73 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า